Отпускат помощи на бизнеса и затруднени родители

Отпускат помощи на бизнеса и затруднени родители - E-Burgas.com

Община Бургас желае нейните граждани и местният бизнес да са добре осведомени за държавната помощ, която могат да ползват в тези трудни времена. Затова събрахме полезна информация за отворени в момента програми, по които може да се кандидатства. Възползвайте се!

ЗА РОДИТЕЛИТЕ:

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст, когато децата не посещават детски ясли, детски градини и предучилищните групи, и/или се обучават синхронно от разстояние, поради въведените ограничения във връзка с извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Семейства с деца до 14 години със средномесечен доход на член от семейството за предходния месец, по-нисък или равен на 610 лв., имат право на месечна целева помощ за времето, през което децата не посещават детски ясли, детски градини и предучилищните групи, и/или се обучават синхронно от разстояние, поради въведените ограничения във връзка с извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, когато двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете:

- Не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск, или правото вече е реализирано пропорционално на отработеното време от началото на годината;

- Са останали без работа и имат регистрация в дирекция "Бюро по труда";

- Са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

- Не получават обезщетение за отглеждане на дете до една година.

Размерът на помощта за семейство с едно дете е  в размер на 610 лв. до края на 2020 г., а за семейство с две и повече деца - 915 лв. Когато децата не посещават детски ясли и детски градини и/или се обучават синхронно от разстояние за до 5 дни, се изплаща 25 % от пълния размер на помощта, а ако работните дни са от 6 до 10 - 50 %.

Право на месечна целева помощ имат и семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак).

Помощи се отпускат от дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на родителите, въз основа на подадено заявление-декларация по образец, към което е приложена служебна бележка от работодателя. 

Образци на документите са публикувани на:

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti

Подробна информация за условията за отпускане на Месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст е публикувана на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане:

https://asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/mesechna-tseleva-pomosht-pri-obyaveno-izvanredno-polozhenie-ili-obyavena-izvanredna-epidemichna-obstanovka-za-semeystva-s-detsa-do-14-godishna-vazrast

ЗА БИЗНЕСА:

1. ОТВОРЕН Е ТРЕТИЯТ ЕТАП НА  МЯРКАТА 60/40

Работодателите, които искат държавна подкрепа за запазване на заетостта на своите служители, вече могат да подават документи в бюрата по труда за третия етап на мярката 60/40. Средствата за компенсации ще се изплащат за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. и ще са в размер на 60 % от осигурителния доход за август 2020 г.

С промените компаниите, които вече са получавали средства по мярката в предходни месеци, ще имат някои административни облекчения при кандидатстване. Например, ще имат съкратен образец на заявление и ще представят само списък на служителите си. Освен в бюрата по труда, документи ще могат да се подават и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, както и чрез лицензиран пощенски оператор. Пълна информация за кандидатстването може да се намери в сайта на Агенцията по заетостта на адрес:

https://www.az.government.bg/pages/pms-151-dopulneno-278/

2. ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТОВЕ

Продължава приемът на проектни предложения по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 "Детски кътове", обявена от Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти". Бюджетът на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е 15 млн. лв., а целите са предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място. Дейностите, които ще получат подкрепа по тази програма са:

- Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца;

- Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца;

- Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца;

- Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца.

Проектните предложения се подават в срок до 17:30 часа на 15.12.2020 г., само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020): https://eumis2020.government.bg

Повече информация:

https://esf.bg/procedures/detski-katove/

ПРЕДСТОЯЩО:

* В момента се разработва и нова мярка на Министерството на труда и социалната политика, съвместно с ОП "Развитие на човешките ресурси", чрез която ще се даде възможност на работниците и служителите в затворени бизнеси да получат два пъти минималното обезщетение за безработица на ден - т.е. 24 лв. на ден за всеки работен ден, в който принудително е трябвало да бъде затворен бизнесът. След разработване на мярката, тя ще бъде консултирана с ЕК и социалните партньори.

* Предвижда се и разширяване  на обхвата на гаранционната програма на ББР в подкрепа на малкия и среден бизнес, пострадал от пандемията COVID-19. С решението на МС от 28.10.2020 г. се увеличава размерът на гарантираните от ББР заеми - от 300 хил. лева на 1 млн. лева за малки и средни предприятия, и на 2 млн. лева за големи предприятия.

И след промените процентът от заемите, които ББР гарантира, се запазва на 80 %, като вече ще могат да кандидатстват предприятия, чийто персонал надвишава 250 души, както и такива с годишен оборот над 97,5 млн. лв. или със стойност на активите над 84 млн. лв. По този начин ще се даде достъп до ликвиден ресурс и за по-големи предприятия, включително в сферата на туризма и транспорта, които до този момент бяха извън обхвата на правителствената мярка.

Промените ще влязат в сила след одобрение на Европейската комисия и след подписване на допълнителни споразумения с всяка от търговските банки-партньори по програмата.

Свързани статии
Наградиха най- добрите бизнеси в Бургас и региона за 2023 на бляскава церемония Бизнесът в Бургас с нови отличия за успехи Ето какви са спешните нужди за пострадалите граждани на Турция Отворен е втори пункт за дарения за пострадалите в Турция и Сирия Зов до бургаските предприятия: Кандидатствайте за енергийна ефективност в сградите си Ето как Бургас ще отбележи 145 години от освобождението си Министърът на иновациите: Ще подкрепим бизнеса с 1,2 млрд. лв. до юни Водещи американски IT компании представиха възможности с местния бизнес Изслушват Демерджиев за предприетите мерки на границата Нови отличия за бизнеса в Бургас
Тагове
бизнес родители помощи мерки програма
Коментари

Още от последните новини