Общи условия

Съдържанието на уеб портала e-burgas.com е под закрила на Закона за авторското право и всички материали в него са собственост на сайта, освен ако не е посочен друг източник. Използването или копирането на информация от e-burgas.com е строго забранено без изричното съгласие на авторите на статиите, без да е цитиран e-burgas.com като източник или без да е поместена хипервръзка, отпращаща към e-burgas.com.

В случай на използване на материали от e-burgas.com, без да са спазени горепосочените условия, авторите на статията си запазват правото да си потърсят правата по съдебен път.