Общинските съветници от ДБГ направиха отчет на дейността си от началото на мандата

Общинските съветници от ДБГ направиха отчет на дейността си от началото на мандата - E-Burgas.com

Общинските съветници от Движение „България на гражданите“ публикуваха публичен отчет пред избирателите си за дейността си за периода ноемрви 2019 – юни 2020 г.

Ето го и пълния анализ:

След приключване на Местни избори 2019 г., гласувалите за „Движение България на гражданите” се представляват от 4 общински съветници в Общинския съвет на град Бургас.  Съветниците на ДБГ са разпределени в следните комисии:

Живко Табаков - председател на ПК по туризъм, член на ПК по бюджет и финанси;

Стоян Грозев - зам.-председател на Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени строежи, член на ПК по опазване на околната среда, земеделие и храни;

Манол Тодоров – зам.-председател на ПК по транспорт, член на ПК по образование и вероизповедания,  член на Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на община Бургас;

Костадин Андонов – член на ПК по морско дело и рибарство, и обществен ред и сигурност.

Независимо от броя ни общински съветници, от първия ден на мандат 2019-2023 ДБГ работи за промяната в Бургас, изразяваща се в добри доходи, качествено здравеопазване и образование, социална равнопоставеност, сигурност, чиста околна среда и възможности за развитие на силна икономика и конкурентноспособен туризъм.

Ето и постигнатото от нас до този момент:

Докладни записки

 Екология:

*Пълен анализ за качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас, в т.ч. и установяване на структурния състав на ФПЧ. Този анализ да бъде извършен на база техническо задание, изготвено в изпълнение на решение на ОбС-Бургас № 50, т.1 / 27.11.2018 г. Средства в размер до 72 000 лв. с вкл. ДДС (стойност, формирана на база получени индикативни оферти по покана за пазарни консултации по реда чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП от 25.02.2019 г.) да бъдат предвидени в Бюджет 2020 за изпълнение решението по т. 1, ако липсва възможност този анализ да бъде осъществен от МОСВ. – ПРИЕТО!

*Провеждане на процедура за модернизиране и надграждане на системата за мониторинг на община Бургас, модернизиране и надграждане съществуващата мобилна станция за КАВ на община Бургас с необходимата апаратура за мониторинг на замърсителите в съответствие с изготвения пълен анализ на КАВ по т. 1, в рамките на заложения в проекто-бюджет 2020 ресурс в размер на 450 000 лв. - ПРИЕТО!

Образование, спорт и младежки дейности:

*Изграждане на площадки по БДП във всички 33 бургаски училища, в които учат деца 1 и 2 клас. Това са обучителни площадки за обучение на децата по безопасност на движението. – ПРИЕТО!

*В проектобюджет 2020 година да бъдат заложени 20 000 лева за организиране на „ученически спортен календар“ за деца от 1 до 4 клас. Средствата да се разходват за цялостната организация и изпълнение на този спортен календар, както и за осигуряване на награди за всички участници, и най-вече за победителите в отделните възрасти. Такъв календар и провеждането на подобни спортни мероприятия досега липсваха. – ПРИЕТО!

Икономика:

Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бургаския бизнес в условията на извънредно положение:

*Преизчисляване в посока намаляване на патентния данък на всички физически лица и еднолични търговци за срок, в който обектите им са били затворени, съгласно Заповедта на извънредното положение. – НЕ СЕ ПРИЕ!

*Освобождаване от заплащането на такса битови отпадъци на търговските обекти за времето, в което същите са били затворени. - НЕ СЕ ПРИЕ!

*Освобождаване от заплащането на такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна за времето, през което трае извънредното положение. - ПРИЕТО!

*Намаляване на такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна за период от 3 месеца, след отмяна на извънредното положение на собствениците и наемателите на заведения за хранене и развлечения, както и за всички търговски обекти по Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. – НЕ СЕ ПРИЕ!

Туризъм:

Прилагане на допълнителни икономически мерки за справяне с последиците от COVID – 19:

*По наше предложение и настояване бяха гласувани средства за спешното изготвяне на кризисна рекламна стратегия за ефективно рекламиране на Бургас като сигурна туристическа дестинация от отдел „Туристически политики и дейности”, както и залагането на средства в размер на 75 хил. лева. за външна, медийна и онлайн реклама. Тази мярка беше изключително важно да бъде приложена, когато много хотели, ресторанти и туристически обекти реорганизираха своите рекламни стратегии и запълваха своите заетости. „Агресивното” рекламиране на община Бургас от една страна ще помогне на местния бизнес, а от друга - ще насочи българския турист да избере и предпочете именно нашия район за своята лятна почивка. – ПРИЕТО!

Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху таксиметровите превозвачи в община Бургас в условията на извънредно положение:

*След като ни потърсиха от Браншовата организация на таксиметровите превозвачи и шофьори в България и след среща с тях, стана ясно, че мерките, предложени от ГЕРБ за този бранш, въобще не са работещи и са по-скоро имитация на такива и именно за това ние внесохме, заедно с над 100 подписа, нови предложения, които считаме за адекватни:

1. Да се удължи срокът на валидност на разрешителните, издадени от община Бургас за извършване на таксиметрова дейност с времето на извънредно положение;

2. Да се освободят от данък за осъществяване на таксиметрова дейност за срока на извънредното положение всички лица, имащи разрешение от община Бургас за извършване на таксиметрови услуги и, които не са преустановили дейност. - НЕ СЕ ПРИЕ!

Транспорт (Зони за паркиране):

*Промяна в Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас. Премахване на „Зелената зона” през почивните дни в Морската градина на Бургас. Решението тя да работи през уикендите създаде сериозно недоволство сред бизнеса и част от гражданите на Бургас. Приетото положение продължава да създава условия за неравнопоставеност между бизнеса в районите, където функционира „Зелена зона“ и там, където функционира „Синя зона“. Приемат се доводите, че трябва да има регулация на паркирането е цел облекчаване на живущите и улесняване на движението, но това не бива да става за сметка на търговците и останалите граждани. Община Бургас е длъжна да предоставя еднакви условия за всички във всеки един момент. Търговските обекти в Морската градина, както и концесионерите на двата плажа „Бургас-Север“ и „Атанасовска коса“, с въвеждането на „Зелена зона“, са поставени в по-неизгодна позиция от други и издържат трудно финансово. Важно е да се знае, че от действащи търговски обекти и концесионни вноски на тази територия постъпват сериозни приходи в общинската хазна. Това прави позицията им немаловажна.

„Движение България на гражданите” винаги е стояло зад позицията, че въвеждането на „Зелена зона”, през уикенда, удря по малкия и средния бизнес, който иска да привлича клиенти, а развитието на малките и средните предприятия е ключово за България и икономиката ни, както и за туристическия отрасъл.

Също така, въвеждането на „Зелена зона“ ще продължава да се отразява с отрицателен знак на крайноседмичния туризъм, на който се залагат сериозни надежди в този момент. – ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ГЛАСУВАНО!

Питания и сигнали:

I. На 18.11.2019 г. стартира процедурата за модернизация на улично осветление по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност” и се набират проектни предложения за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, като бюджета на всеки отделен проект може да бъде от 200 хил. до 600 хил. евро. и няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите. В тази връзка моля да отговорите на следните въпроси:

1. Възнамерява ли Община Бургас да кандидатства по тази процедура?

2. Има ли избран партньор за реализация на проекта /ако община Бургас участва/ и кой е той?

II. Има ли налични/складирани бали с боклук /независимо от неговото естество/ на територията на Община Бургас и, ако да, къде се намират площадките за това и какво е естеството на боклука?

1. Кой е доставчикът на този боклук?

2. Кой е крайният получател и коя е крайната дестинация за боклука?

Преди това имахме собствено проучване за предстоящото изграждане на инсталации на територията на Топлофикация за изгаряне ТБО и въглищен прах. След предаване, което пуснахме онлайн в социалната мрежа и няколко питания към РИОСВ, се включиха и общината, и кметът, който обясняваше, че до момента не бил запознат с това. Впоследствие има становище-отговор от директора на Топлофикация, че това няма да се осъществява.

III. Унифициране на плащането за синя и зелена зона. Платеният час престой да бъде валиден и за двете зони /синя и зелена/, независимо дали престоя е заплатен чрез талон, или кратко текстово съобщение /СМС/ и независимо от различните номера, на които се изпращат кратките текстови съобщения /СМС/?

1.  Горното да бъде въведено и влезе в сила от 01.05.2020? – ПРИЕТО!

IV. След няколко срещи с хора живущи във „Възраждане” за сигнал, че се загражда улица и се готви строителство, направихме няколко срещи със зам.-кмета по строителство и администрацията, както и внесохме официално питане със следните точки:

1. Има ли издадено разрешение за строеж на поземлен имот с  идентификатор 07079.617.26?

2. Предстоящият строеж ще отговаря ли на нормативната уредба за отстояние от съществуващи сгради, в случая бл. 4 в к-с „Възраждане”, ако се стартира изграждане на жилищна сграда в посочения имот?

3.  Защо предстои да се унищожи готова инфраструктура /паркинг, улица, улично осветление/, която към момента е само от полза за живущите в района и няма ли механизъм по който да се помисли тя да бъде запазена, ако се стартира изграждане на жилищна сграда в посочения имот?

Отговорът в резюме беше – няма да се допусне строителство, защото се установи неприложена улична регулация.

VI. Работим по проект на Наредба за отпускане на еднократна помощ за родилки, която помощ да бъде обвързана с образователен ценз, да имат средно или над средното образование, и да са жители на община Бургас минимум 6 м. – ПРЕДСТОИ ДА СЕ ВНЕСЕ!

VII. Без наша намеса нямаше да бъде факт решението за изграждане на светофар в к-с „Изгрев” на кръстовището до „Била”.

VIII. Поставяне на указателни табели на територията на община Бургас – в питането сме описали, че преди няколко години Община Бургас анонсира в средствата за масова информация монтирането на указателни табели на няколко места в Бургас. Едната от първите такива бе поставена на бул. „Струга” и бул. „Даме Груев”. Идеята бе да бъдат подмени всички табели в града по модерен европейски модел, което не се наблюдава към този момент. В тази връзка питаме:

1. Докъде е стигнало изпълнението по изготвяне и поставяне на указателни табели на територията на община Бургас?

2. Каква е цената за изпълнението на проекта на табелите?

3. Каква е цената за 1 бр. табела във вече готово монтирано състояние?

Приети наши предложения, заложени в Бюджет 2020 след разговори с администрацията:

Ние бяхме едни от малкото общински съветници, внесли Декември 2019 официални предложения, които да залегнат в Бюджета на общината за тази година и значителен брой от тях бяха уважени:

  • Повече средства за пенсионерските клубове – гласувани 60 000 лв. допълнително за културно-масови мероприятия, които се разпределят между регистрираните пенсионерски клубове в община Бургас;
  • Изграждане на зелени пояси и шумозаглушителни прегради по големите пътни артерии;
  • Изграждане на площадки по Безопасност на движението в училища и детски градини;
  • Разширяване на обхвата на системата за видео наблюдение в община Бургас;
  • Проектиране на инфраструктура, изграждане на улици, тротоари и осветление в СПЗ, Мадика;
  • Обособяване на  функционални спирки-заслони за хората с увреждания;
  • Приспособяване на тротоарните площи за хора с увреждания;
  • Монтиране на асансьорни механизми за хора с увреждания в подлезите;
  • Създаване на отдел „Туристически политики и дейности”.
Свързани статии
Бургас бе домакин на среща на председателите на Общински съвети в Югоизточна България Гневни бургазлии: Паркираме на "Синя зона", а колите ни затъват в кал (снимки) Стойко Танков подхвана скандалната сесия на ОбС, чака отговори от Турманова Скандал разтресе Общинския съвет в Бургас: Манипулира ли се вота? (Видео) Съветници искат засилване на контрола за по-чист въздух в центъра на Бургас Община Бургас призна за нарушения при изсичането на дърветата по две централни улици Официално: Зелена зона ще решава проблема с паркирането в "Лазур" от май 2022 година Искат спешно решение на проблема с мръсотията в Бургас и преливащите кошчета за смет Общинският съвет в Бургас гласува Бюджет 2021 Общинските съветници от ГЕРБ искат повече инвестиции за "Меден рудник"
Тагове
живко табаков дбг общински съвет
Коментари

Още от последните новини