Община Бургас: Дървата и въглищата са основния замърсител на Долно Езерово

Община Бургас: Дървата и въглищата са основния замърсител на Долно Езерово - E-Burgas.com

Основната причина за това е битовото отопление, поради което община Бургас работи последователно и за насърчаване използването на алтернативни екологични горива от гражданите за сметка на дърва и въглища.

Това става ясно от отговор на кмета на общината на питане от общинските съветници от ВМРО Георги Дракалиев и Николай Стоянов, относно изпълнение на решение на Общински съвет от април 2018 г.

Община Бургас ежегодно изготвя график за местата, на които се разполага Мобилната станция за КАВ през зимните месеци, като задължително това включва и разполагането й в кв. Долно Езерово – единственият квартал на Бургас, за който чрез АИС Долно Езерово като част от Националната система за мониторинг на атмосферния въздух, се отчита превишаване на допустимите по законодателство до 35 дни на годишна база с наднормени концентрации на ФПЧ10.

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха работи в непрекъснат автоматичен режим, като се измерват концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха – бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време до данните от всички пунктове за мониторинг на КАВ в Бургас, както и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

Конкретните локации на Мобилната станция през зимните месеци за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. са както следва:

Период 16.04.2018 г. – 31.05.2018 г.

Мобилната станция е разположена в кв. Възраждане, на ул. „Фердинандова“ в близост до кръстовището на бул. „Мария Луиза“ и ул. „Иван Вазов“; общ брой дни 46; общ брой едночасови проби 1 069 бр.; няма регистрирани дни с наднормени средно-денонощни концентрации на замърсителя ФПЧ10; средна концентрация на замърсителя за периода – 15,4 мкрг/м3.

Период 24.10.2018 г. – 17.01.2019 г.

Мобилната станция е разположена в кв. Долно Езерово, на Източното дере – ул. „Кавакли“; общ брой дни 86; общ брой едночасови проби 1 984 бр.; регистрирани 9 дни с наднормени средно-денонощни концентрации на замърсителя ФПЧ10; средна концентрация на замърсителя за периода – 27,5 мкрг/м3.

Период 17.01.2019 г.  – 06.03.2019 г.

Мобилната станция е разположена в кв. Възраждане, ул. „Фердинандова“ в близост до бул. „Мария Луиза“; общ брой дни 49; общ брой едночасови проби 1 092 бр.; регистрирани 10 дни с наднормени средно-денонощни концентрации на замърсителя ФПЧ10; средна концентрация на замърсителя за периода – 37,0 мкрг/м3.

Период 06.03.2019 г.  – 13.05.2019 г.

Мобилната станция е с локация Кръгово кръстовище „Трапезица“; общ брой дни 69; общ брой едночасови проби 1 594 бр.; регистрирани 6 дни с наднормени средно-денонощни концентрации на замърсителя ФПЧ10; средна концентрация на замърсителя за периода – 30,8 мкрг/м3.

Период 06.11.2019 г. – 13.01.2020 г.

Мобилната станция е разположена в кв. Долно Езерово, на кръстовището на ул. „Г. Дълбошки“ и ул. „Алабин“ в квартала; общ брой дни 69; общ брой едночасови проби 1 560 бр.; регистрирани 3 дни с наднормени средно-денонощни концентрации на замърсителя ФПЧ10; средна концентрация на замърсителя за периода – 20,8 мкрг/м3.

Период 13.01.2020 г. - 28.04.2020 г.

Мобилната станция е с локация к-с „Лазур“, под бл. 73 в близост до ул. „К. Величков“; общ брой дни 106; общ брой едночасови проби 2 484 бр.; няма регистрирани дни с наднормени средно-денонощни концентрации на замърсителя ФПЧ10; средна концентрация на замърсителя за периода – 20,5 мкрг/м3.

Период 05.11.2020 г. – 08.01.2021 г.

Мобилната станция е разположена в ЦГЧ, на ул. „Оборище“ в близост до ул. „Гурко“; общ брой дни 65; общ брой едночасови проби 1 508 бр.; регистрирани 3 дни с наднормени средно-денонощни концентрации на замърсителя ФПЧ10; средна концентрация на замърсителя за периода – 28,1 мкрг/м3.

Период 08.01.2021 г.  – 02.04.2021 г.

Мобилната станция е разположена в кв. Долно Езерово, на кръстовището на ул. „Г. Дълбошки“ и ул. „Алабин“ в квартала; общ брой дни 85; общ брой едночасови проби 1 828 бр.; регистрирани 8 дни с наднормени средно-денонощни концентрации на замърсителя ФПЧ10; средна концентрация на замърсителя за периода – 30,4 мкрг/м3.

От 02.04.2021 г. и към момента Мобилната станция за КАВ е разположена в к-с „Славейков“, на паркинга на Спортния комплекс „Парк Арена ОЗК“.

Общинската администрация работи последователно и за насърчаване използването на алтернативни екологични горива от гражданите за сметка на дърва и въглища, за намаляване замърсяването на въздуха с фини прахови частици от битовото отопление. Мярката е разписана и в Плана за действие към Програмата за подобряване качеството на въздуха на Община Бургас 2016-2020 г.

В изпълнение на тази мярка бяха разработени и защитени два проекта, респективно осигурено и финансиране, за безплатна подмяна на старите отоплителни печки на твърдо гориво на общо 4 274 домакинства в Бургас, които ще получат нови екологосъобразни отоплителни устройства на пелети или природен газ.

В рамките на проектите се провеждат широкомащабни информационни кампании за влиянието на битовото отопление върху замърсяването на въздуха с фини прахови частици и върху здравето на хората; какви са ползите за общността от използването на алтернативни екологични горива; какво може да направи всеки от нас, за да бъде въздухът на Бургас по-чист. Подготвени са информационни брошури и материали, рекламни банери, видео-клипове и радио-спотове, които се разпространяват по всички възможни комуникационни канали - в местни и национални телевизии, интернет платформи и социалните мрежи. Подробна информация за изпълняваните проекти е налична и на интернет страницата на Община Бургас.

По Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансиран по Програма LIFE, през м. ноември 2019 г. се проведе обществено представяне и запознаване с целите на проекта, както и обсъждане на заявленията за кандидатстване от страна на гражданите.

През м. октомври 2020 г. Община Бургас организира Кръгла маса, която бе посветена на качеството на атмосферния въздух в Бургас и приноса на проекта към намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата. Представени бяха и резултатите от проведеното в началото на 2020 г. социологическо проучване сред 1 390 жители на Бургас като елемент от подробен анализ и оценка на битовото отопление като източник на замърсяване на въздуха.

За насърчаване и стимулиране на гражданите за преминаване към алтернативни екологични горива, Община Бургас осигури и предостави безплатно по 60 кг пелети на домакинствата, които по Пилотната фаза на проекта бяха класирани и получиха първи своите нови екологосъобразни отоплителни устройства на пелети.

Усилията на Община Бургас при изпълнението на проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., са насочени към създаване на механизъм за подпомагане на домакинствата чрез подмяна на конвенционалните методи за отопление (изгаряне на дърва и въглища) с алтернативни и екологични такива – използване на устройства за отопление, отговарящи на специфични технически параметри, заложени в Директива 2009/125/ЕО за екодизайн и Регламент ЕС 2015/1185 за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО по отношение на изискванията за еко-проектиране на локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво. Разбира се тези дейности са съпроводени с провеждането на широкомащабна разяснителна и информационна кампания.

Условно старт на информационната кампания бе даден на 1-ви юли 2020 г., когато се проведе първата пресконференция и представяне на проекта пред жителите на кв. Долно Езерово. Подготвените информационни брошури и др. материали се разпространяват чрез пенсионерските клубове, сградата на кметството, офиса на „Български пощи“, чрез автобусите на обществения транспорт, включително и лице в лице с жителите.

На 1-ви март 2021 г. бе отворен приема на заявления за кандидатстване по проекта, което събитие бе съпроводено с подробно представяне на целите на проекта и ползите за гражданите при преминаването към алтернативни форми на битово отопление.

Последните три информационни събития се проведоха през м. май т.г., съответно в ЦГЧ, кв. Долно Езерово и к-с „М. Рудник“, на открито, като насочеността на информационните дни бе информацията да достигне до максимално голям брой граждани.

Двата проекта, по които работи Община Бургас, са със срок на изпълнение до 2024 г. и в този смисъл, за да се гарантира постигане на целите на проектите провеждането на разяснителни кампании и различни информационни събития ще продължи.

Свързани статии
Бургас редом до Пловдив, София и Русе с най-мръсен въздух Опасно замърсяване на въздуха над цялата страна И Несебър ще се бори срещу замърсяването на въздуха от битовото отопление Активисти от 10 града искат решения срещу мръсния въздух Затварят за месец част от улица в Долно Езерово заради ново ВиК ЕС: България не е изпълнила задълженията си за качество на въздуха Българската столица на 8-мо място по най-мръсен въздух в света Обществено обсъждане за мръсния въздух ще се проведе в Бургас Мръсният въздух убива над 8 500 българи годишно Наближава крайният срок за кандидатстване за подмяна на стари печки
Тагове
долно езерово мръсен въздух
Коментари

Още от последните новини