Съобщение от община Бургас

Съобщение от община Бургас - E-Burgas.com

З А П О В Е Д

№ 1155/21.05.2020 г.

На основание чл.14, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 31.03.2020 г. заседание (Протокол № 8),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособени обекти – публична общинска собственост, както следва:

1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 5, с площ 173,20 кв. м, разположен на кота +1.53, при граници: север - външен зид, изток – вход, юг – зала № 1, запад – външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 091,16 лева (хиляда деветдесет и един лв. и шестнадесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 109,11 лева (сто и девет лв. и единадесет ст.)

          Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 3 273,48 лева (три хиляди двеста седемдесет и три лв. и четиридесет и осем ст.)

2. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 16, с площ 16,60 кв. м, при граници: север – коридор, изток – коридор, юг – зала № 1, запад – помещение № 17, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 104,58 лева (сто и четири лв. и петдесет и осем ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,45 лева (десет лв. и четиридесет и пет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 313,74 лева (триста и тринадесет лв. и седемдесет и четири ст.)

3. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 17, с площ 17,63 кв. м, при граници: : север – коридор, изток – обект № 16, юг – зала № 1, запад – помещение № 18, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 111,06 лева (сто и единадесет лв. и шест ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,10 лева (единадесет лв. и десет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 333,18 лева (триста тридесет и три лв. и осемнадесет ст.)

4. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 20, с площ 14,06 кв. м, при граници: север – коридор, изток – вход към залата, юг – коридор, запад – вход към залата, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,57 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и седем ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,85 лева (осем лв. и осемдесет и пет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 265,71 лева (двеста шестдесет и пет лв. и седемдесет и една ст.)

5. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 21, с площ 14,06 кв. м, при граници: север –  фоайе, изток – обект № 22, юг – коридор, запад – вход на спортната зала, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,57 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и седем ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,85 лева (осем лв. и осемдесет и пет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 265,71 лева (двеста шестдесет и пет лв. и седемдесет и една ст.)

6. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 22, с площ 14,06 кв. м, при граници: север –  фоайе, изток – вход на спортната зала, юг – коридор, запад – обект № 21, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,57 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и седем ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,85 лева (осем лв. и осемдесет и пет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 265,71 лева (двеста шестдесет и пет лв. и седемдесет и една ст.)

7. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к.„Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 4, с площ 16,80 кв. м, при граници: север – фоайе, изток – обект № 5, юг – външен зид, запад - входно преддверие, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 119,07 лева (сто и деветнадесет лв. и седем ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,90 лева (единадесет лв. и деветдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 357,21 лева (триста петдесет и седем лв. и двадесет и една ст.)

8. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к.„Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 5, с площ 12,50 кв. м, при граници: север – фоайе, изток – фоайе, юг – външен зид, запад - обект № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,59 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и девет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,85 лева (осем лв. и осемдесет и пет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 265,77 лева (двеста шестдесет и пет лв. и седемдесет и седем ст.)

9. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к.„Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 6, с площ 37,00 кв. м, при граници: север – зала, изток – вход към залата, юг – фоайе, запад – обект № 7, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 262,23 лева (двеста шестдесет и два лв. и двадесет и три ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 26,22 лева (двадесет и шест лв. и двадесет и две ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 786,69 лева (седемстотин осемдесет и шест лв. и шестдесет и девет ст.)

Търгът да се проведе на 10.06.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

          Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 08.06.2020 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 09.06.2020 г.

Оглед на обекта може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0884 229 040 – Toшко Вълканов.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 17.06.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 15.06.2020 г.

Нови заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 16.06.2020 г.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 – Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас                                        

Свързани статии
Съобщение от община Бургас Съобщение от община Бургас Съобщение от община Бургас Работна среща по проект BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP Съобщение от община Бургас Съобщение от Община Бургас Съобщение от община Бургас Съобщение от Община Бургас Съобщение от община Бургас Съобщение от Община Бургас
Тагове
съобщение
Коментари

Още от последните новини