Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас - E-Burgas.com

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 831/30.03.2021 г.

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020 г.  заседание (Протокол № 15),

О Т К Р И В А М:

Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез публично оповестен конкурс, на обособена част с площ от 45 кв. м от имот,  представляващ ПИ с идентификатор 07079.10.1331 – за рибарско пристанище, публична собственост на Община Бургас, за разполагане на преместваем обект - заведение за обществено хранене по одобрена план – схема на преместваеми обекти. Обектът да се ползва за извършване на търговска дейност.

Определям начална конкурсна цена на месечния наем в размер на 367,00 (триста шестдесет и седем) лева, без ДДС.

Определям стъпка за наддаване – 36,70 (тридесет и шест лв. и седемдесет ст.) лева.

I.Определям следните условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1.         Идейна концепция за общо архитектурно решение на поставяемия обект с обяснителна записка, съдържаща детайлно описание на цялостното предложение за архитектурно оформяне, включително мерки, дейности и елементи на синтеза за осмислянето му като зона с подчертана морска насоченост, чертежи и визуализации за изясняване в максимална степен проектното предложение.

2. Детайлна идейна концепция за архитектурно решение на поставяемия обект, придружена с обяснителна записка за използваните материали, 3Д визуализации, идеен архитектурен чертеж (две фасади и разрез), включваща КСС.

3. Изчерпателна информация за извършваната дейност от обекта, както и описание на приноса на обекта за морската насоченост на зоната- рибарското пристанище.

II.Определям следните критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

Офертите на участниците ще се разглеждат от комисията на няколко етапа:

-         Разглеждане на предложенията по допустимост, като едва след решение на комисията, че са налице всички изискуеми документи ще се пристъпи към следващия етап;

-         Разглеждане на идейна концепция на допуснатите кандидати, като  едва след решение на комисията, че същите отговарят на поставените изисквания ще се пристъпи към оценяване;

-         Разглеждане на предложените от участниците месечни наемни цени в наддавателните предложения.

III.Класирането ще се извърши на база следните критерии:

1.       К1 – оценка на Идейна концепция за общо архитектурно решение на преместваемия обект с обяснителна записка, съдържаща детайлно описание на цялостното предложение за архитектурно оформяне, включително мерки, дейности  и елементи на синтеза за осмислянето му като зона с подчертана морска насоченост, чертежи и визуализации за изясняване в максимална степен проектното предложение, описани в точка I, т. 1 до т.3 включително.

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Визията на обекта трябва да кореспондира с облика на Рибарско пристанище Крайморие. Територията е целесъобразно да се организира като обособен кът за отдих и развлечение, място, на което ще се усеща морската атмосфера и дух. За реализиране на интегрирано решение и завършеност на цялостния силует на пристанището, преместваемият обект и пространството около него трябва да притежават собствен и характерен облик, в архитектурно единство с прилежащата територия за постигане на общо въздействие на пространството като цялостен  ансамбъл.

Представените идейни проекти ще се оценяват от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, чрез тайно гласуване. Всеки член на комисията оценява идейния проект, като дава оценка от 1 до 50 точки и поставя оценката си в плик, без да посочва името си. Оценките се сумират и сборът им се разделя на броя на членовете на комисията, като полученото частно представлява оценката за съответния проект.

Тежест на критерия N1=0,5

2. К2 – Цена (месечна наемна цена, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 =  Ц (участник)     х 50,

Ц (максимална)

където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц (максимална) е най–високата предложена цена.

Тежест на критерия: N2=0,5

Комплексна оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

К=К1хN1+К 2хN2

На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К.

При равен брой точки, се провежда таен търг между кандидатите, получили еднакъв брой точки, докато един от тях достигне по-висока месечна наемна цена. За целта кандидатите попълват ново наддавателно предложение, като трябва да наддадат с минимум една стъпка от достигнатата месечна наемна цена.

Офертата на кандидата трябва да е изготвена, в съответствие с приложените образци и да е съобразена с решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020 г.  заседание (Протокол № 15).

Наддавателното предложение се поставя в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.

Идейният проект, ведно с количествено-стойностната сметка се поставят в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Депозитът за участие в конкурса е в размер 1 101 (хиляда сто и един) лева, платими по банков път по сметка на Община Бургас: IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон гр. Бургас.

Цената за закупуване на документацията за участие в конкурсната процедура в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС (невъзстановими), се заплаща на касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата.

Документацията за участие в конкурса се закупува от ЦАО, находящ се на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Крайният срок за закупуване на документацията за участие в конкурса е до 20.04.2021 г.

Предложенията за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в надписан, запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в срок до 21.04.2021 година.

Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – 16.04.2021 г. от 09:30 до 16:00 часа.

Дата и място за провеждане на конкурса – на 22.04.2021 г. от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. ”Александровска” №26, стая №111.

Утвърждавам конкурсна документация, както следва: заявление – приложение №1;  декларация - приложение №2;  проект на договор – приложение №3; декларация, специални условия - приложение №4;  декларация за оглед на имота - декларация - приложение №5; декларация за приемане условията на конкурса - приложение №6; наддавателно предложение – приложение №7; Копие от настоящата заповед; Схема-разпределение.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.   Заповедта за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул. „Александровска”.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й пред Административен съд – Бургас.

Заповедта да се връчи на директора на Дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

ЙОРДАНКА БЕНОВА-АНАНИЕВА   /П/

За Кмет на Община Бургас

(Съгласно Заповед № 826/29.03.2021 г. на

Кмета на Община Бургас)

Свързани статии
Съобщение от Община Бургас Съобщение от община Бургас Съобщение от Община Бургас Съобщение от община Бургас Съобщение от община Бургас
Тагове
съобщение община Бургас
Коментари

Още от последните новини