Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас - E-Burgas.com

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 2587/14.09.2021 г.

          На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решения на Общински съвет – Бургас, приети по т.30 и т.31 от дневния ред на проведеното на 14.04.2021 г. заседание (Протокол № 21),

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.30 от дневния ред на проведеното на 14.04.2021 г. заседание (Протокол № 21):

1.1. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.104 по КККР на с. Маринка, с площ 1297 кв. метра, при граници: 47202.503.105, 47202.503.106, 47202.503.107, 47202.503.235, 47202.503.98, 47202.503.198, 47202.503.103, съответстващ на поземлен имот с пл. №104, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1297 кв. метра, актуван с Акт №8932/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 31 260 (тридесет и една хиляди двеста и шестдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1563 (хиляда петстотин шестдесет и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3126,00 (три хиляди сто двадесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 62,52 (шестдесет и два лв. и петдесет и две ст.) лева, без ДДС.

1.2. поземлен имот с идентификатор 47202.503.123 по КККР на с. Маринка, с площ 514 кв. метра, при граници: 47202.503.322, 47202.503.238, 47202.503.124, 47202.503.237, 47202.503.122, съответстващ на поземлен имот с пл. №123, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 514 кв. метра, актуван с Акт №8933/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 12 400 (дванадесет хиляди и четиристотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 620,00 (шестстотин и двадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1240,00 (хиляда двеста и четиридесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.124 по КККР на с. Маринка, с площ 712 кв. метра, при граници: 47202.503.238, 47202.7.148, 47202.503.236, 47202.503.237, 47202.503.123, съответстващ на поземлен имот с пл. №124, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 712 кв. метра, актуван с Акт №8934/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 17 200 (седемнадесет хиляди и двеста) лева и стъпка за наддаване в размер на 860,00 (осемстотин и шестдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1720,00 (хиляда седемстотин и двадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.134 по КККР на с. Маринка, с площ 747 кв. метра, при граници: 47202.503.136, 47202.503.135, 47202.503.241, съответстващ на поземлен имот с пл. №134, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 747 кв. метра, актуван с Акт №8937/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена          18 100 (осемнадесет хиляди и сто) лева и стъпка за наддаване в размер на 905,00 (деветстотин и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1810,00 (хиляда осемстотин и десет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.136 по КККР на с. Маринка, с площ 804 кв. метра, при граници: 47202.503.137, 47202.7.144, 47202.503.135, 47202.503.241, 47202.503.134, съответстващ на поземлен имот с пл. №136, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 804 кв. метра, актуван с Акт №8938/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 400 (деветнадесет хиляди и четиристотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 970,00 (деветстотин и седемдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1940,00 (хиляда деветстотин и четиридесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.137 по КККР на с. Маринка, с площ 750 кв. метра, при граници: 47202.503.138, 47202.7.144, 47202.503.136, 47202.503.241, съответстващ на поземлен имот с пл. №137, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 750 кв. метра, актуван с Акт №8939/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 18 100 (осемнадесет хиляди и сто) лева и стъпка за наддаване в размер на 905,00 (деветстотин и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1810,00 (хиляда осемстотин и десет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.138 по КККР на с. Маринка, с площ 1109 кв. метра, при граници: 47202.7.337, 47202.7.144, 47202.503.241, 47202.503.137, съответстващ на поземлен имот с пл. №138, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1109 кв. метра, актуван с Акт №9519/01.04.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 26 700 (двадесет и шест хиляди и седемстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 1335,00 (хиляда триста тридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2670,00 (две хиляди шестстотин и седемдесет) лева и цена на тръжната документация - 53,40 (петдесет) лева, без ДДС.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.198 по КККР на с. Маринка, с площ 682 кв. метра, при граници: 47202.503.103, 47202.503.104, 47202.503.98, 47202.503.99, 47202.503.100, 47202.503.234, съответстващ на поземлен имот с пл. №198, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 683 кв. метра, актуван с Акт №9520/01.04.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 825,00 (осемстотин двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1650,00 (хиляда шестстотин и петдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.201 по КККР на с. Маринка, с площ 361 кв. метра, при граници: 47202.503.241, 47202.503.242, съответстващ на поземлен имот с пл. №201, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 361 кв. метра, актуван с Акт №8940/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 8 700 (осем хиляди и седемстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 435,00 (четиристотин тридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 870,00 (осемстотин и седемдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.10. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.314 по КККР на с. Маринка, с площ 400 кв. метра, при граници: 47202.503.64, 47202.503.231, 47202.503.63, 47202.503.230, съответстващ на поземлен имот с пл. №314, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 400 кв. метра, актуван с Акт №8941/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 9 640 (девет хиляди шестстотин и четиридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 482,00 (четиристотин осемдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 964,00 (деветстотин шестдесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.11. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.315 по КККР на с. Маринка, с площ 1049 кв. метра, при граници: 47202.503.73, 47202.503.329, 47202.503.77, 47202.503.231, 47202.503.70, 47202.503.71, 47202.503.72, съответстващ на поземлен имот с пл. №315, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1050 кв. метра, актуван с Акт №8942/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 25 300 (двадесет и пет хиляди и триста) лева и стъпка за наддаване в размер на 1265,00 (хиляда двеста шестдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2530,00 (две хиляди петстотин и тридесет) лева и цена на тръжната документация - 50,60 (петдесет лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС.

1.12. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.317 по КККР на с. Маринка, с площ 416 кв. метра, при граници: 47202.503.197, 47202.503.235, 47202.503.91, 47202.503.90, 47202.503.319, съответстващ на поземлен имот с пл. №317, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 416 кв. метра, актуван с Акт №8943/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 10 030 (десет хиляди и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 501,50 (петстотин и един лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1003,00 (хиляда и три) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.13. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.322 по КККР на с. Маринка, с площ 576 кв. метра, при граници: 47202.503.241, 47202.503.125, 47202.503.238, 47202.503.123, 47202.503.122, 47202.503.121, съответстващ на поземлен имот с пл. №322, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 576 кв. метра, актуван с Акт №8945/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 13 900 (тринадесет хиляди и деветстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 695,00 (шестстотин деветдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1390,00 (хиляда триста и деветдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.14. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.323 по КККР на с. Маринка, с площ 1358 кв. метра, при граници: 47202.503.132, 47202.503.135, 47202.7.145, 47202.7.146, 47202.503.129, 47202.503.241, 47202.503.128, 47202.503.130, 47202.503.131, съответен на поземлен имот с пл. №323, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1358 кв. метра, актуван с Акт №8946/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена           32 700 (тридесет и две хиляди и седемстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 1635,00 (хиляда шестстотин тридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3270,00 (три хиляди двеста и седемдесет) лева и цена на тръжната документация - 65,40 (шестдесет и пет лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС.

2. На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 14.04.2021 г. заседание (Протокол № 21):

2.1. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1922 по КККР на гр. Бургас, с площ 346 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1923, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1921, съответстващ на поземлен имот №507759 по Карта на възстановената собственост на земл. кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8568/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 15 400 (петнадесет хиляди и четиристотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 770,00 (седемстотин и седемдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1540,00 (хиляда петстотин и четиридесет) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1923 по КККР на гр. Бургас, с площ 372 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1924, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1922, съответстващ на поземлен имот №507760 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8569/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена          16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 825,00 (осемстотин двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1650,00 (хиляда шестстотин и петдесет) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1926 по КККР на гр. Бургас, с площ 1107 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1927, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1925, съответстващ на поземлен имот №507763 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8570/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена           53 000 (петдесет и три хиляди) лева и стъпка за наддаване в размер на 2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5300,00 (пет хиляди и триста) лева и цена на тръжната документация – 106,00 (сто и шестдесет) лева, без ДДС.

2.4. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1927 по КККР на гр. Бургас, с площ 1131 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1928, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1926, съответстващ на поземлен имот №507764 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8571/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена           54 100 (петдесет и четири хиляди и сто) лева и стъпка за наддаване в размер на 2705,00 (две хиляди седемстотин и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5410,00 (пет хиляди четиристотин и десет) лева и цена на тръжната документация – 108,20 (сто и осем лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

2.5. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1928 по КККР на гр. Бургас, с площ 711 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1929, 07079.13.130, 07079.13.1927, 07079.13.1938, съответстващ на поземлен имот №507765 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8572/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена           32 500 (тридесет и две хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 1625,00 (хиляда шестстотин двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3250,00 (три хиляди двеста и петдесет) лева и цена на тръжната документация – 65,00 (шестдесет и пет) лева, без ДДС.

2.6. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1929 по КККР на гр. Бургас, с площ 211 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1930, 07079.13.130, 07079.13.1928, 07079.13.1938, съответстващ на поземлен имот №507766 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8573/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 8 300 (осем хиляди и триста) лева и стъпка за наддаване в размер на 415,00 (четиристотин и петнадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 830,00 (осемстотин и тридесет) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.7. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1930 по КККР на гр. Бургас, с площ 191 кв. метра, при граници: 07079.13.1931, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1929, съответен на поземлен имот №507767 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8574/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 750,00 (седемстотин и петдесет) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 06.10.2021 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 04.10.2021 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 05.10.2021 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 13.10.2021г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 11.10.2021 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 12.10.2021 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Свързани статии
Съобщение от община Бургас Съобщение от Община Бургас Съобщение от Община Бургас Съобщение от община Бургас Съобщение от община Бургас
Тагове
съобщение община Бургас
Коментари

Още от последните новини