Съобщение от община Бургас

Съобщение от община Бургас - E-Burgas.com

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 3007/31.08.2022 г.

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 21 от дневния ред на проведеното на 26.05.2021 г. заседание (Протокол № 22),

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. УПИ ІІ (две римско) в кв. 50 (петдесет), целият с площ 560 (петстотин и шестдесет) кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – улица; изток – УПИ ІІІ-1267; юг – УПИ ХІ; запад – УПИ І, актуван с Акт № 5207/28.08.2008г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1396 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно три девет шест), целият с площ 567 (петстотин шестдесет и седем) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1316, 07079.705.3033, 07079.705.1267, 07079.1399, с начална тръжна цена 35 750 лв. (тридесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1787,50 (хиляда седемстотин осемдесет и седем лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3575,00 (три хиляди петстотин седемдесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 71,50 (седемдесет и един лв. и петдесет ст.) лева, без ДДС.

2. УПИ ХVІІ-общ. (седемнадесет римско общински) в кв. 26 (двадесет и шест), целият с площ 583 (петстотин осемдесет и три) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад – улица; североизток – УПИ ХVІІІ; югоизток – УПИ ХІV; югозапад – УПИ ХVІ, актуван с Акт № 2355/16.03.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1561 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет шест едно), целият с площ 580 (петстотин и осемдесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1560, 07079.705.3044, 07079.705.1562, 07079.705.563, 07079.705.1564, 07079.705.20, с начална тръжна цена 37 200 лв. (тридесет и седем хиляди и двеста лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1860,00 (хиляда осемстотин и шестдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3720,00 (три хиляди седемстотин и двадесет) лева и цена на тръжната документация - 74,40 (седемдесет и четири лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС.

3. УПИ ХVІІІ-общ. (осемнадесет римско общински)  в кв. 26 (двадесет и шест), целият с площ 574 (петстотин седемдесет и четири) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад – улица; североизток – УПИ ХІХ; югоизток – УПИ ХІІІ; югозапад – УПИ ХVІІ, актуван с Акт № 2356/16.03.2000 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1562 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет шест две), целият с площ 574 (петстотин седемдесет и четири) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1561, 07079.705.3044, 07079.705.1563, 07079.705.1533, 07079.705.563, 07079.705.1564, с начална тръжна цена 36 600 лв. (тридесет и шест хиляди и шестстотин лева), без ДДСи стъпка за наддаване в размер на 1830,00 (хиляда осемстотин и тридесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3660,00 (три хиляди шестстотин и шестдесет) лева и цена на тръжната документация - 73,20 (седемдесет и три лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

4. УПИ ХІХ-общ. (деветнадесет римско общински) в кв. 26 (двадесет и шест), целият с площ 515 (петстотин и петнадесет) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад – улица; североизток – УПИ ХІ; югоизток – УПИ ХІІ, югозапад – УПИ ХVІІІ, актуван с Акт № 2357/16.03.2000 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1563 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет шест три), целият с площ 519 (петстотин и деветнадесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1562, 07079.705.3044, 07079.705.23, 07079.705.21, 07079.705.1533, 07079.705.563, с начална тръжна цена 32 900 лв. (тридесет и две хиляди и деветстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1645,00 (хиляда шестстотин четиридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3290,00 (три хиляди двеста и деветдесет) лева и цена на тръжната документация - 65,80 (шестдесет и пет лв. и осемдесет ст.) лева, без ДДС.

5. УПИ Х-1036 (десет римско за имот с планоснимачен номер хиляда тридесет и шест) в кв. 84 (осемдесет и четири), целият с площ 1212 ( хиляда двеста и дванадесет) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: Север- УПИ ІХ-1032,1035; изток – улица; юг – УПИ ХІ-1037; запад – УПИ ХІІ-1038, актуван с Акт № 4467/22.01.2007г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1404 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно четири нула четири), целият с площ 1206 (хиляда двеста и шест) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1038, 07079.705.1032, 07079.705.1036, 07079.705.1035, 07079.705.3037, 07079.705.1037, с начална тръжна цена 77 400 лв. (седемдесет и седем хиляди и четиристотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3870 (три хиляди осемстотин и седемдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 7740,00 (седем хиляди седемстотин и четиридесет) лева и цена на тръжната документация - 154,80 (сто петдесет и четири лв. и осемдесет ст.) лева, без ДДС.

6. УПИ ХІІ-717 (дванадесет римско за имот с планоснимачен номер седемстотин и седемнадесет) в кв. 48 (четиридесет и осем), целият с площ 488 (четиристотин осемдесет и осем) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: север - УПИ V-716; изток - УПИ ХІ-718; юг - улица; запад - УПИ ХІІІ, актуван с Акт № 9457/02.11.2020г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.717 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка седем едно седем), целият с площ 480 (четиристотин и осемдесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1392, 07079.705.3029, 07079.705.718, 07079.705.719, 07079.705.716, 07079.705.715, с начална тръжна цена 31 200 лв. (тридесет и една хиляди и двеста лева), без ДДСи стъпка за наддаване в размер на 1560 (хиляда петстотин и шестдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3120,00 (три хиляди сто и двадесет) лева и цена на тръжната документация - 62,40 (шестдесет и два лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС.

7. УПИ ХVІІ-общ. (седемнадесет римско общински) в кв. 48 (четиридесет и осем), целият с площ 327 (триста двадесет и седем) кв.м, отреден "за жилищно строителство", при граници: север - УПИ ІІІ-714 и УПИ ХVІІІ-714; изток - УПИ ХІІІ; юг - улица; запад - УПИ ХІV-713, актуван с Акт № 9458/02.11.2020 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1391 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно три девет едно), целият с площ 327 (триста двадесет и седем) кв.м  по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.713, 07079.705.3029, 07079.705.1392, 07079.705.4047, 07079.705.4048, с начална тръжна цена 20 900 лв. (двадесет хиляди и деветстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1045 (хиляда четиридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2090,00 (две хиляди и деветдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

8. УПИ ІІ-общ. (две римско общински) в кв. 11 (единадесет), целият с площ 773 (седемстотин седемдесет и три) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – улица; изток – улица; юг – УПИ ІІІ; запад – УПИ І, актуван с Акт № 2260/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2303 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула три), целият с площ 773 (седемстотин седемдесет и три) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.2306, 07079.705.3093, 07079.705.3090, 07079.705.2304, с начална тръжна цена 27 700 лв. (двадесет и седем хиляди и седемстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1385 (хиляда триста осемдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2770,00 (две хиляди седемстотин и седемдесет) лева и цена на тръжната документация - 55,40 (петдесет и пет лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС.

9. УПИ ІІІ-общ. (три римско общински) в кв. 11 (единадесет), целият с площ 570 (петстотин и седемдесет) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ ІІ; изток – улица; юг – УПИ ІV; запад УПИ І, актуван с Акт № 2261/14.02.2000 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2304 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула четири), целият с площ 570 (петстотин и седемдесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.13.154, 07079.705.2305, 07079.705.3090, 07079.705.2303, 07079.705.2306, с начална тръжна цена 20 600 лв. (двадесет хиляди и шестстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1030 (хиляда и тридесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2060,00 (две хиляди и шестдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

10. УПИ ІV-общ. (четири римско общински) в кв. 11 (единадесет), целият с площ 732 (седемстотин тридесет и два) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ ІІІ; изток – улица; юг – УПИ V, запад – край на регулацията, актуван с Акт № 2262/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2305 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула пет), целият с площ 732 (седемстотин тридесет и два) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.13.154, 07079.705.2307, 07079.705.3090, 07079.705.2304, 07079.705.2306, с начална тръжна цена 26 500 лв. (двадесет и шест хиляди и петстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1325 (хиляда триста двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева и цена на тръжната документация - 53,00 (петдесет и три) лева, без ДДС.

11. УПИ V-общ. (пет римско общински) в кв. 11 (единадесет), целият с площ 620 (шестстотин и двадесет) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ ІV; изток – улица; юг - край на регулацията; запад – край на регулацията, актуван с Акт № 2263/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2307 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула седем), целият с площ 620 (шестстотин и двадесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.13.154, 07079.705.3090, 07079.705.2305, с начална тръжна цена 22 450 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин и петдесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1122, 50 (хиляда сто двадесет и два лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2245,00 (две хиляди двеста четиридесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

12. УПИ ХІІ-188 (дванадесет римско за имот с планоснимачен номер сто осемдесет и осем) в кв. 10 (десет), целият с площ 666 (шестстотин шестдесет и шест) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север - УПИ ІV-180; изток - УПИ ХІ-187; юг - улица "Трета"; запад - УПИ ІІІ-179 и УПИ ХІІІ-189, актуван с Акт № 9479/29.12.2020 г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2188 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две едно осем осем), целият с площ 664 (шестстотин шестдесет и четири) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.2189, 07079.705.3093, 07079.705.2187, 07079.705.2180, 07079.705.2179, с начална тръжна цена 23 900 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1195 (хиляда сто деветдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2390,00 (две хиляди триста и деветдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 21.09.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 19.09.2022 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 20.09.2022 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 28.09.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 26.09.2022 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 27.09.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас

Свързани статии
Съобщение от Община Бургас Съобщение от община Бургас Съобщение от Община Бургас Съобщение от Община Бургас Съобщение от община Бургас Съобщение от община Бургас
Тагове
съобщение община
Коментари

Още от последните новини

Бургас
Съобщение от община Бургас - E-Burgas.com

Никулден е!