Съобщение от община Бургас

Съобщение от община Бургас - E-Burgas.com

ЗАПОВЕД

                                                                                 № 2202/01.09.2020 г.

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 28.07.2020 г. заседание (Протокол №12)

О Т К Р И В А М:

Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I (едно римско) в масив 78 (седемдесет и осем), местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр.Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр.Българово“, Община Бургас, целият с площ 3128 (три хиляди сто двадесет и осем) кв.м, отреден „За складово - производствени дейности“, при граници: североизток – улица, югоизток- УПИ ІІ, юг, югозапад – УПИ ХVІ, съответен на ПИ с идентификатор 07332.64.670 (нула седем три три две точка шест четири точка шест седем нула) по влезли в сила КККР на землище гр.Българово, Община Бургас, с площ от 3128 (три хиляди сто двадесет и осем) кв.м, при съседи: 07332.64.671, 07332.64.681, 07332.64.662, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9408/ 09.06.2020 г.

Определям начална конкурсна цена не по-ниска от 51 200 (петдесет и една хиляди и двеста) лева, без ДДС.

Определям стъпка за наддаване – 5 120 (пет хиляди сто и двадесет) лева.

Определям следните изисквания към всеки от кандидатите, за които представят писмена декларация:

1. Да предложат размер на първоначалната инвестиция, свързана с построяване на предприятието и неговото оборудване - не по-малък от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева;

2. Да предложат разкриване на  минимум 12 (дванадесет) работни места, след построяване на обекта в имота, предмет на продажба;

3. Да осигурят предложеният брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържат за срок не по-кратък от 5 (пет) години;

4. В 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора, да изготвят и представят в Община Бургас проектна документация, за реализиране на инвестицията;

5. Да започне строителството в имота, предмет на продажба, не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

6. Да завършат строителството на обекта и да го въведат в експлоатация в 24 (двадесет и четири) месечен срок от датата на издаване на строително разрешение;

7. Да не се извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

8. Изграденият обект да се ползва само за дейността, свързана с предложената инвестиция.

Определям следните условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1. Минимална конкурсна цена в размер от 51 200 (петдесет и една хиляди и двеста) лева, без ДДС;

2. Размер на инвестицията, но не по-малко от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева;

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба - не по малко от 12 (дванадесет), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

Определям следните критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

Целта на конкурсната процедура е да бъде избрано икономически най-изгодното предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии:

1. К1 –  Цена (конкурсна цена, в лева, без ДДС) – не по-ниска от 51 200 (петдесет и една хиляди и двеста) лева, без ДДС

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К1 = Ц  х 50

         Ц(макс.),

където Ц е предложената от кандидата цена, а Ц(макс.) е най–високата предложена такава.

Тежест на критерия: N1=0,5

2. К2 – Размер на първоначалната инвестиция, който трябва да е не по - малка от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 = И  х 25

         И(макс.),

където И е предложеният от кандидата размер на инвестицията, а И(макс.) е най-голямият размер на инвестицията, който ще бъде предложен.

Тежест на критерия: N2=0,25

3. К3 – Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 5 години – не по- малко от 12 (дванадесет) работни места.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К3 = Р  х 25

        Р(макс.),

където Р е предложеният от кандидата осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани, а Р(макс.) предложения най-голям брой осигурени работни места, които ще бъдат поддържани.

Тежест на критерия: N3=0,25

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

K= K1xN1 + K2xN2 + K3xN3

На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка К.

Офертата на кандидата трябва да е изготвена, в съответствие с приложените образци и да е съобразена с решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 28.07.2020 г. заседание (Протокол №12).

Наддавателното предложение се поставя в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 5 120 (пет хиляди сто и двадесет) лева, платими по банков път по сметка на Община Бургас: IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон гр. Бургас.

Цената за закупуване на документацията за участие в конкурсната процедура в размер на 102,40 (сто и два лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС (невъзстановими), се заплаща в брой на касата на Община Бургас, в центъра за административно обслужване на гражданите, при закупуване на документацията.

Документацията за участие в конкурса се закупува от Центъра за административно обслужване на гражданите, находящ се на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Крайният срок за закупуване на документацията за участие в конкурса е до 28.09.2020 г.

Предложенията за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в надписан, запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в срок до 29.09.2020 г.

Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – 23.09.2020 г. от 09:30 до 16:00 часа. Заявки за огледа се приемат на тел. 056 907223 до 21.09.2020 г. 16:00 часа.

Дата и място за провеждане на конкурса – 30.09.2020 г. от 10.00 часа, в административната сграда на Община Бургас, на ул. ”Конт Андрованти” №1, ет. 3, зала №26.

Утвърждавам конкурсна документация, както следва: заявление – приложение №1;  декларация - приложение №2;  проект на договор – приложение №3; декларация, специални условия - приложение №4;  декларация за оглед на имота - декларация - приложение №5; декларация за приемане условията на конкурса - приложение №6; наддавателно предложение – приложение №7; Копие от настоящата заповед; Скица.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.   

Заповедта за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.”Александровска”.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й пред Административен съд – Бургас.

Заповедта да се връчи на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

 Кмет на Община Бургас

Свързани статии
Съобщение от Община Бургас Съобщение от община Бургас Съобщение от Община Бургас Съобщение от Община Бургас Съобщение от община Бургас
Тагове
съобщение община Бургас
Коментари

Още от последните новини

Спорт
Съобщение от община Бургас - E-Burgas.com

Регата 24 Май