Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас - E-Burgas.com

З А П О В Е Д

№ 752/18.03.2021 г.

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020 г. заседание (Протокол № 15), Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16), Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16) и Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 21.12.2020 г. заседание (Протокол № 18)

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020 г. заседание (Протокол № 15):

1.1. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.60 по КККР на с. Маринка, с площ 310 кв. метра, при граници: 47202.503.191, 47202.503.54, 47202.503.53, 47202.503.59, 47202.503.224, съответстващ на поземлен имот с пл. №60, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 310 кв. метра, актуван с Акт №8931/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 7 440 (седем хиляди четиристотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 372 (триста седемдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 744,00 (седемстотин четиридесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.84 по КККР на с. Маринка, с площ 119 кв. метра, при граници: 47202.503.222, 47202.503.20, 47202.503.221, съответстващ на поземлен имот с пл. №84, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 119 кв. метра, актуван с Акт №8969/14.05.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 2 600 (две хиляди и шестстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 130,00 (сто и тридесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 260,00 (двеста и шестдесет)  лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.329 по КККР на с. Маринка, с площ 552 кв. метра, при граници: 47202.503.235, 47202.503.77, 47202.503.315, 47202.503.73, 47202.503.76, съответстващ на поземлен имот с пл. №329, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 552 кв. метра, актуван с Акт №8947/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 13 460 (тринадесет хиляди четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 673,00 (шестстотин седемдесет и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1346,00 (хиляда триста четиридесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.330 по КККР на с. Маринка, с площ 292 кв. метра, при граници: 47202.503.235, 47202.7.348, 47202.503.77, съответстващ на поземлен имот с пл. №330, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 292 кв. метра, актуван с Акт №8948/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 7 000 (седем хиляди) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 700,00 (седемстотин) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2. На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16):

2.1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II-610, кв. 100, с площ      314  кв.м, при граници: север – улица, изток - УПИ III, юг - УПИ ХVIII и УПИ ХIХ, запад - УПИ I, отреден "за жилищно строителство", по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.825.610, с площ       314 кв.м, при съседи: 07079.825.609, 07079.825.627, 07079.825.626, 07079.825.649, 07079.825.611 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9461/09.11.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 12 560 (дванадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 628,00 (шестстотин двадесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1256,00 (хиляда двеста петдесет и шест) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХVIII-626, кв. 100, с площ 363 кв.м, при граници: север - УПИ II и III, изток – ХVI, юг – улица, запад - УПИ ХIХ, отреден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.825.626, с площ 363  кв.м, при съседи: 07079.825.627, 07079.825.625, 07079.825.649, 07079.825.611, 07079.825.610 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9462/09.11.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 15 250 (петнадесет хиляди двеста и петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 762,50 (седемстотин шестдесет и два лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1525,00 (хиляда петстотин двадесет и пет) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.3. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХIХ-627, кв. 100, с площ 332 кв.м, при граници: север - УПИ I и УПИ I,; изток – ХVIII, юг – улица, запад - УПИ ХХ, отреден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово,  гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.825.627, с площ 333 кв.м, при съседи: 07079.825.628, 07079.825.626, 07079.825.649, 07079.825.610, 07079.825.609 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9463/09.11.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 13 940 (тринадесет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 697,00 (шестстотин деветдесет и седем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1394,00 (хиляда триста деветдесет и четири) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.4. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХХ-628, кв. 100, с площ   302 кв.м, при граници: север - УПИ I, изток - УПИ ХIХ, юг – улица, запад – улица, отреден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.825.628, с площ 302 кв.м, при съседи: 07079.825.627, 07079.825.649, 07079.825.609 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9464/09.11.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 12 680 (дванадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 634,00 (шестстотин тридесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1268,00 (хиляда двеста шестдесет и осем) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

3. На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16), ПИ с идентификатор 07079.13.1935 по КККР на гр. Бургас, местност „Мочура“, с площ 198 кв. метра, съответстващ на поземлен имот № 507772 по КВС на землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници по КК: 07079.13.1934, 07079.13.1937, 07079.13.636, 07079.13.641, , актуван с Акт №8576/10.11.2016 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 7 180 (седем хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 359 (триста петдесет и девет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 718,00 (седемстотин и осемнадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

4. На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 25 от дневния ред на проведеното на 21.12.2020 г. заседание (Протокол № 18)

4.1. УПИ ХІІ (дванадесет римско), кв. 15 (петнадесет), целият с площ 435 (четиристотин тридесет и пет) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ ХІ-162; изток, югоизток - улица; запад, югозапад - УПИ V-163, актуван с Акт №9419/15.06.2020г. за частна общинска собственост, отреден „за жилищно строителство“, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1389 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно три осем девет), целият с площ 435 (четиристотин тридесет и пет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.163, 07079.705.1405, 07079.705.3010, 07079.705.164, с начална тръжна цена 25 170 (двадесет и пет хиляди сто и седемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1258,50 (хиляда двеста петдесет и осем лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2517,00 (две хиляди петстотин и седемнадесет) лева и цена на тръжната документация – 50,34 (петдесет лв. и тридесет и четири ст.) лева, без ДДС.

4.2. УПИ ХV (петнадесет римско), кв. 82 (осемдесет и две), целият с площ 544 (петстотин четиридесет и четири) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север - улица; изток - УПИ VІ; юг - VІІ-1067; запад - УПИ V за озел., актуван с Акт №8794/01.11.2017г. за частна общинска собственост, отреден „за жилищно строителство“, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.705.2834 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две осем три четири), целият с площ 543 (петстотин четиридесет и три) кв.м по КК на гр.Бургас, при съседи: 07079.705.3043, 07079.705.1850, 07079.705.1067, 07079.705.2835, с начална тръжна цена 32 300 (тридесет и две хиляди и триста) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1615,50 (хиляда шестстотин и петнадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3230,00 (три хиляди двеста и тридесет) лева и цена на тръжната документация – 64,60 (шестдесет и четири лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 15.04.2021 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 13.04.2021 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 14.04.2021 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 22.04.2021г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 20.04.2021 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 21.04.2021 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ  /П/

Кмет на Община Бургас

Свързани статии
Съобщение от Община БургасСъобщение от община БургасСъобщение от Община БургасСъобщение от община БургасСъобщение от община Бургас
Тагове
съобщение община Бургас
Коментари

Още от последните новини