Ръст на детската престъпност в Бургаско - най-много са кражбите и продажбата на наркотици

Ръст на детската престъпност в Бургаско - най-много са кражбите и продажбата на наркотици  - E-Burgas.com

През детска педагогическа стая са минали 245 момчета и 46 момичета

През 2018 г. в област Бургас, броят на водените на отчет  в детска педагогическа стая малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления е 291 и спрямо 2017 г. се увеличава с 9.8%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица в област Бургас през 2018 г. са 77.0% са от възрастовата група 14 - 17 години, а тези на възраст 8 - 13 години - 23.0% от общия брой на водените на отчет в ДПС. Сред лицата, водени на отчет в ДПС, преобладават момчетата. Броят им през 2018 г. достига 245 (84.2%), докато малолетните и непълнолетните момичета са 46, или 15.8%.

От отчет в ДПС са снети 58 малолетни и непълнолетни лица, или 19.9% от водените на отчет лица. От тях 30 лица (51.7%) - поради поправяне на поведението, а 27 лица (46.6%) - поради навършване на 18-годишна възраст.

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2018 г., са 211. Момичетата са 53 (25.1%), а момчетата - 158 (74.9%).

В структурата на противообществените прояви най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС, за „бягство от вкъщи” - 46 лица или 21.8%, за „повреждане на обществена и/или частна собственост” - 41 лица, (19.4%) и за „проява на насилие и агресия” - 36 лица (17.1%).

През 2018 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления е 196.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършителите на кражби са 115 малолетни и непълнолетни лица. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на домови кражби - 42.6% (49 лица).

От общия брой на лицата извършили престъпления на възраст от 8 до 17 години, 27 лица (13.8%) са регистрирани за престъпления свързани с наркотици, 17 лица (или 8.7%) - за унищожаване и повреждане на имущество, 11 лица (5.6%) - за нанесена телесна повреда.
 

Коментари

Още от последните новини