Парадокс: Все по-малко деца се раждат в област Бургас, но населението продължава расте

Парадокс: Все по-малко деца се раждат в област Бургас, но населението продължава расте - E-Burgas.com

Смъртността през 2020 година се е повишила с почти с 9,1%

Към 31 декември 2020 г. населението на област Бургас 409 750 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2019 г. населението на областта се увеличава с 485 души или с 0.1%.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция на населението.

През 2020 г. в областта са регистрирани 3 516 родени деца, като 3 492 (99.3%) от тях са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 274 деца, или със 7.3%.

Коефициентът на общата раждаемост  за област Бургас през 2020 г. е 8.5‰, а през предходните 2019 и 2018 г. той е бил съответно 9.2 и 9.1‰.

Броят на живородените момчета (1 781) в област Бургас е със 70 повече от този на живородените момичета (1 711), или на 1 000 момчета се падат 961 момичета.

В градовете и селата на областта живородените през 2020 г. са съответно 2 575 и 917, като в сравнение с 2019 г. са с 251 по-малко в градовете, а в селата броят им е по-малко с 23.

През 2020 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.0 години през 2019 г. на 27.1 години през 2020 година. Увеличава се и средната възраст на жените при раждане на дете от 28.6 години през 2019 г. на 28.7 години през 2020 година.

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказват решаващо влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2020 г. е 88 088, като спрямо предходната година той намалява с 267.

Тоталният коефициент на плодовитост  е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта. През 2020 г. средният брой живородени деца в областта от една жена е 1.59 при 1.56 за страната. В градовете средния брой живородени деца от една жена е 1.49 при 1.89 в селата.

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без оформен юридически брак. През 2020 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 866 или 53.4% от всички живородени. Относителният дял на живородените извънбрачни деца в градовете в областта (55.1%) е по-висок отколкото в селата (48.6%).

Броят на умрелите в област Бургас през 2020 г. е 6 200 души, коефициентът на обща смъртност  е 15.1% при 18.0% за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 517, или с 9.1%. Смъртността сред мъжете (16.8‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (13.6‰). През 2020 г. на 1 000 жени умират 1 160 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. В градовете на област Бургас коефициентът на смъртност е 13.7%, а в селата - 19.8%. 

Коментари

Още от последните новини