Безработните в Бургас, Средец и Камено намалели с над 3%

Безработните в Бургас, Средец и Камено намалели с над 3% - E-Burgas.com

От Бюрото по труда разпространиха данните до месец февруари

Общият брой на регистрираните в Дирекция „Бюро по труда“ в Бургас са 4337 души, като статистиката е до края на месец февруари. В община Средец са 660 души, а в Камено – 189 души. Спрямо предходния месец е отчетено намаление от 144 души, общо за трите общини. В процентно изражение е 3,21%. В община Бургас намалението е със 152 лица (4,18 % ), в община Средец е отчетено увеличение с 12 лица (1,85%) и в община Камено е отчетено намаление с 4 лица (2,07 %)..

Равнището на безработицата в района на ДБТ изчислено като дял на регистрираните безработни лица към икономически активните лица на 15 – 64 г., установени при преброяване 2011 г. за м. февруари е 3,76 %, което е намаление с 0,13 % спрямо предходния месец. За община Бургас показателят има стойност 3,28 % (намаление с 0,14 %), за община Средец 12,94% (увеличение с 0,23 %) и за община Камено 5,03 % (намаление с 0,11 %).

Входящият поток през месеца е от 695 безработни, (намаление спрямо предходния месец със 178 д.), от които 640 новорегистрирани и 55 с възстановена регистрация. Новорегистрираните за община Бургас са 524 д., Средец - 86 д., Камено - 30 д., а с възстановена регистрация съответно: в Бургас - 54 д., в Средец – 1 лице, в Камено - 0 лица.

Изходящият поток е 839 д., което е увеличение спрямо м. януари с 89 д.. Основната част от изходящия поток са постъпилите на работа 392 д. (при 319 д. за миналия месец – увеличение със 73 д.). Непотвърдилите регистрацията си са 313 души (при 291 д. за миналия месец – увеличение с 22 д.) и са отпаднали от регистъра на ДБТ. Отпадналите по други причини са 134 д. (при 140 д. за миналия месец – намаление с 6 лица).

Заявените свободни работни места на първичния трудов пазар в Дирекция „Бюро по труда”- Бургас за м. февруари са 698.

През изтеклия месец 236 лица са професионално ориентирани и консултирани, а 473 лица са участвали в групови мероприятия за професионално ориентиране, информиране и активно поведение на пазара на труда.

По програми за обучение и заетост са участвали 53 лица. Изразходените средства са 34 355 лв.

По насърчителните мерки за заетост през месец февруари са работили 24 лица, от тях 14 лица в субсидирана заетост. Изразходените средства са 9215 лв..

По схеми за обучение и заетост от ОП "РЧР" през месец февруари е сключен 1 договор с работодател за 1 работно място. Работили са 98 лица, от които 7 лица с допълнително споразумение за стимули. Нововключен в заетост е 1 лице.

По проект „Родители в заетост” - до 29.02.2020 г. подадените заявления от родители са 68 бр., а заявленията от безработните/неактивните лица за детегледачки са 68 бр. Одобрени са 54 бр. заявления от родители и 65 бр. заявления за детегледачки. Сключени са 27 тристранни споразумения и 24 трудови договора с наети лица за детегледачки. Действащи към момента са 66 договора.

По схема „Ваучери за заети лица” – към 29.02.2020 г. са подадени 91 заявления. Проверени са 91 от които 84 одобрени и 7 заявления не са одобрени. Връчени са 66 уведомления за избор на обучаваща организация. Издадени са 29 ваучера. Стартирали са 7 курса с 23 обучаеми лица. Две лица са завършили обучението си.

Коментари

Още от последните новини