В Айтос гласуват бюджета на 19 април

В Айтос гласуват бюджета на 19 април - E-Burgas.com

Община Айтос ще гласува Бюджет 2022 на 19 април, когато ще се проведе 31-вото заседание на Общинския съвет. Тогава и съветниците ще гласуват най-важната точка в Дневния ред, която ще определи финансовото бъдеще на общината. Председателят на местния парламент Красимир Енчев вече е съставил и останалите точки: 

1. Предложение с вх.№ ОбС-100/31.03.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2021 г.

2. Предложение с вх.№ ОбС-98/29.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.

3. Предложение с вх.№ ОбС-107/04.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в редовно неприсъствено заседание на общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.

4. Предложение с вх.№ ОбС-102/01.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2022 г.

5. Предложение с вх.№ ОбС-106/04.04.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне на основните месечни заплати  на Кмета на общината и кметовете на кметства.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-103/01.04.2022 г. от Стоян Стоянов – член на Общински съвет – община Айтос, представител на Публичния сектор в Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група –Айтос“ и председател на Управителния съвет на сдружението, относно издаване на запис на заповед от Община Айтос в полза на Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) , обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група –Айтос“ (МИГ-Айтос) съгласно чл.7, ал.2, т.2,ал.3,4,5,6,7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 година на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.(ПРСР 2014-2020).

  7. Докладна записка с вх.№ ОбС-112/04.04.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-74, кв.13 по плана на с.Лясково, община Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-110/04.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ Х-общ., УПИ ІХ-общ. и УПИ VІІІ-общ. в кв.30 по плана на с.Черноград, чрез провеждане на публичeн търг с явно наддаване.                     

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-111/04.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-общ. в кв.31 по плана на с.Карагеоргиево, чрез провеждане на публичeн търг с явно наддаване.                     

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-109/04.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 9 броя.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-113/05.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Кабелна линия 20 кV от П/С „Айтос” до СРС стълб 103 А на ВЛ „Пролет“ /SAP 4500351123/”.

 

Свързани статии
В Айтос отново организират младежки велопоход Младежи помогнаха на възрастни хора в Пирне за Великден Пътните фирми отново излизат на протест, блокират и Айтоския проход Приеха Бюджет 2022 в Поморие, пари са заложени във всички сфери и дейности 10 от 10 за айтоската танцова школа "Тиара" в Сандански (Снимки) И Айтос започва битката с комарите Одобриха Бюджет 2022 в Бургас И Несебър прие новия си бюджет, над 78 млн.лв. в рамката за 2022 Две титли и шест медала за айтоските борци на международен турнир в Лозница Ключови решения в Проектобюджета на Несебър, ето приоритетите
Тагове
айтос бюджет
Коментари

Още от последните новини