Спира се ползването на води от питейни язовири за промишлени нужди и енергетика

Спира се ползването на води от питейни язовири за промишлени нужди и енергетика - E-Burgas.com

Редуциране на разрешените водни обеми за питейно-битово водоснабдяване в съответствие с реално използваните през 2019 г. количества. Това предвижда новият график за ползването на водите от по-големите язовири за февруари, съобщиха от Министерството на околната среда и водите и "Нова".

За язовирите, водите от които се използват за питейно-битово водоснабдяване и са с наличен обем под 50 на сто от общия, водоползвателите, включително и ВиК дружествата, са уведомени да предприемат мерки за водоснабдяване от алтернативни водоизточници - повърхностни и подземни, за които имат издадени разрешителни от съответните басейнови дирекции.
Целта е обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване на съответните населени места.

За язовир "Асеновец", чийто процент на запълване 28,2 на сто, разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани на 0,5 милиона кубични метра, предвид ниския обем в язовира. Следва ВиК-Сливен да осигури останалото количество, необходимо за питейно-битово водоснабдяване от алтернативни водоизточници. ВиК-Сливен е титуляр на 20 разрешителни за водовземане от подземни води, с общ разрешен годишен лимит 14,9 милиона кубични метра.
Заради ниския обем не се разрешава ползването на вода за промишлено водоснабдяване в язовир "Дяково", който е с процент на запълване 35,5 на сто. Промишлените предприятия са уведомени, че следва да се осигуряват от алтернативни водоизточници, съгласно издадените разрешителни за водовземане от повърхностни и подземни водни обекти.

Води за питейно-битово водоснабдяване на промишлените предприятия ТЕЦ "Бобов дол" и "Ай Ви Пи комършъл" не се разрешават докато не бъдат монтирани измервателни устройства за измерване на водите, които използват от предприятията за питейно-битови цели. Разрешените води за питейно-битовото водоснабдяване от язовир "Дяково" са редуцирани в съответствие с реално използваното през 2019 г.

За язовир "Студена" са предприети действия за максимално ограничаване на водовземането от язовира, като се подават води единствено за питейно-битово водоснабдяване. Удовлетворена е заявката на ВиК-Перник за февруари в размер на 752 000 кубични метра.

Поради системно подаване на неверни или манипулирани данни, на басейновите дирекции е възложено да извършат проверки за наличие на сертифицирани и заверени измервателни устройства на язовирите с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване - "Искър", "Бели Искър", "Среченска бара", "Христо Смирненски", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ясна поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена", "Ястребино", "Дяково", "Калин" и "Карагьол".
При констатирано неизпълнение ще се направят предписания в едномесечен срок да бъдат монтирани сертифицирани измервателни устройства на посочените в разрешителните за водовземане места.

На всички язовири, които се използват за питейно-битовото водоснабдяване, не се разрешава работа на ВЕЦ на енергиен режим. Графикът за февруари ще може да бъде изменян на по-кратки интервали, като ще могат да бъдат налагани допълнителни ограничителни мерки.

Коментари

Още от последните новини