РИОСВ-Бургас спря процедура по ОВОС за строеж на Иракли

РИОСВ-Бургас спря процедура по ОВОС за строеж на Иракли - E-Burgas.com

Директорът на РИОСВ-Бургас прекрати започналата през 2015 г. процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съвместена с оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазвони но защитените зони от мрежата "Натура 2000" за обект „Изграждане на винарна за винопроизводство с база за нощувки, обслужващи и рекреационни обекти в поземлени имоти № 27454.23.23, 27454.23.52, 27454.23.86, 27454.23.88 и 27454.23.90 по кадастралната карта на с. Емона, местност „Кладери”, общ. Несебър” с възложител „Дарс Инвест” ЕООД.

Прекратяването на процедурите по околна среда е във връзка с три последователни отрицателни оценки от страна на Инспекцията на внесените от възложителя Доклади по ОВОС и Доклади по ОС.

Местност „Кладери” е част от територия, позната сред широката общественост като „Иракли”. Тя влиза в границите на две защитени зони от европейска значимост - BG0002043 „Емине” и BG0001004 „Емине-Иракли”. Районът е със запазена природна среда и с висока консервационна стойност. Предвид това всички проекти се подлагат на най-тежките процедури по околна среда, предвидени по закон с цел въвличане на обществеността в процеса на разглеждане на инвестиционните инициативи.

Коментари

Още от последните новини