Решават бъдещето на четири нови проекта в Айтос

Решават бъдещето на четири нови проекта в Айтос  - E-Burgas.com

Кметът на община Айтос Васил Едрев очаква от Общинския съвет зелена светлина за четри нови проекта, касаещи региона. 29-тото заседание на местния парламент в общината ще се проведе в понеделник, при доста интересен Дневен ред, който вече е публикуван от администрацията:

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-35/08.02.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за период месец юли 2021 г. - месец декември 2021 г.

 2. Предложение с вх.№ ОбС-47/14.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на Община Айтос за периода 2016 -2020 г.“ за 2021 г.

3. Предложение с вх.№ ОбС-48/15.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет по изпълнението на „Програма управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на територията на община Айтос“ за 2021 г.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-37/09.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2022 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2021-2030/.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-55/17.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на средства на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - АЙТОС“ ЕООД за извършване на неотложен текущ ремонт за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-51/17.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Реконструкция на ул. „Даме Груев“ и ул. „Зюмбюл“, гр. Айтос“ по процедура BG06RDNP001-19.536 МИГ Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-53/17.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Реконструкция на ул. „Димитър Благоев“, гр. Айтос“ по процедура BG06RDNP001-19.536 МИГ Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-52/17.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Обзавеждане и оборудване за социални услуги, предоставяни на територията на Община Айтос“ по процедура BG06RDNP001-19.536 МИГ Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-54/17.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос“ по процедура BG06RDNP001-19.536 МИГ Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-45/11.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ V-3312, кв.164 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Иван Комитов“ №2Б.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-43/11.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-101, кв.40 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-41/10.02.2022 г. Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-185, кв.29 по плана на с.Карагеоргиево, община Айтос.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-49/15.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2022/2023 година.

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-46/11.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълнение на Решение № 158/ 30.09.2020 г. на Общински съвет Айтос.

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-38/09.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за обособяване на обслужваща улица за ПИ с идентификатор 00151.274.6, местност „Алтън тарла”, землище на гр. Айтос и даване съгласие за преминаването му през имоти общинска собственост.

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-42/11.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 8 броя.

Свързани статии
Общински проекти и ремонти на пътища чакат 3 млрд. лева от държавата Бургаски депутати: Общините имат нужда от подкрепа за проектите си 92 културни проекта са надидатствали за финансиране от общината Общи проекти с Турция за 34 млн.евро предвижда нова програма Община Бургас представи реализирането на 4 важни проекта Бургас отново е първенец по най-много одобрени проекти Нов четирилентов път до Бургас и детски градини - Aйтос вади завидни проекти Несебър изпраща година с реализирани и започнати проекти за милиони Община Бургас: Вече може да се кандидатства по програма за съфинансиране на културни проекти Кметът Димитър Николов към рибарите: Бъдете активни, за да привлечем повече евросредства
Тагове
Айтов проекти
Коментари

Още от последните новини