Овладяват запрашаването на въздуха в Община Несебър с над 70 хиляди лева

Овладяват запрашаването на въздуха в Община Несебър с над 70 хиляди лева - E-Burgas.com

Община Несебър обяви обществена поръчка за изготвяне на актуализация на програма за намаляване нивата на фини прахови частици и достигане на установените норми за качеството на атмосферния въздух в изпълнение на проект „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ В рамките на поръчката изпълнителят трябва да осъществи следните основни дейности: набиране на наличната информация, отнасяща се до процеса на оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, проучване и анализ на пълнотата на наличната информация, при необходимост, набиране и анализ на необходимата допълнителна информация, отнасяща се до оценката и управлението на качеството на атмосферния въздух, анализ на причините за превишаване на нормите за фини прахови частици и анализ на вече планираните и прилагани мерки за намаляване нивата на замърсяване. 

Прогнозната обща стойност на поръчката е 76 970 без ДДС.

 Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 17.00 часа на 23/10/2017г.

 

Коментари

Още от последните новини