Обнародвани съобщения на Община Бургас

Обнародвани съобщения на Община Бургас - E-Burgas.com
В Държавен вестник бр. 73 от 25.09.2012г. са обнародвани следните съобщения: На основание чл. 28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че комисията по §4к, ал.12 ПЗР на ЗСПЗЗ назначена със заповед № 516/29.02.2012г. на Кмета на общината e приела проекти за изменение на плана на новообразуваните имоти в зони по § 4 ПЗР към ЗСПЗЗ, с протокол №3/18.05.2012 г. както следва: 1. За НПИ № 503.931 по плана на с.о. Острица 1, землище кв. Банево, Община Бургас; 2. За НПИ имот № 167.1003 в с. о. Каптажа, землище с. Изворище, Община Бургас; 3. За НПИ № 506.90 в с. о. Батака, землище с. Твърдица, Община Бургас; 4. За НПИ № 167.1013 в с. о. Каптажа, землище с. Изворище,Община Бургас;5.Промянао. Лозницата, землище гр. Българово, Община Бургас;6. За НПИ № 501.74 и № 501.75 поПНИ на с.о.”Острица 2”, землище кв.Банево;7. За НПИ имот № 502.194 за с. о. Острица 2,землище кв. Банево;8. За НПИ № имот № 167.1240 и имот № 167.1241 в с. о. Каптажа,землище с. Изворище; И протокол № 4/21.07.2011г. на комисията по §4к, ал.12 ПЗР наЗСПЗЗ назначена със заповед № 657/18.03.2011г. , са приети: 1. Промяна регистъра къмПНИ за НПИ № 503.743 в с. о. Острица 1, землище кв. Банево, Община Бургас. На основание чл. 28б, ал.5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмениискания и възражения по проектите и придружаващата ги документация в едномесеченсрок от обнародването на обявлението в „ Държавен вестник“ до кмета на общината. Проектите са на разположение в стая 401 Община Бургас.На основание чл. 28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че спротокол № 4/13.07.2012 г. на комисията по §4к, ал.12 ПЗР на ЗСПЗЗ назначена със заповед№ 516/29.02.2012г. на Кмета на Община Бургас, са приети проекти за изменение на планана новообразуваните имоти в зони по § 4 ПЗР към ЗСПЗЗ както следва: 1. За НПИ №118.302 за м. Каменица, землище Меден Рудник; 2. За НПИ имот № 501.842 в с. о. Острица2, землище кв. Банево, Община Бургас; 3. За промяна на ПНИ и регистъра за НПИ № 501.57в с. о. Острица 2, землище кв. Банево; 4. За НПИ № 503.894 в с. о. Острица 1, землищекв. Банево, Община Бургас; 5. За промяна на регистъра към ПНИ за имот № 143.205 с.о. Лозницата, землище гр. Българово, Община Бургас; 6. За НПИ № 501.936 и № 501.382за с.о.”Острица 2”, землище кв.Банево, Община Бургас; 7. За НПИ имот № 501.876 и имот№ 501.869 за с. о. Острица 2, землище кв. Банево; 8. За промяна на регистъра към ПНИза НПИ № 501.439 за с. о. Острица, землище кв. Банево; 9. За промяна на регистъра къмПНИ за имот № 167.1109 за с. о. Каптажа, землище с. Изворище. На основание чл. 28б,ал.5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възраженияпо проектите и придружаващата ги документация в едномесечен срок от обнародването наобявлението в „ Държавен вестник“ до кмета на общината. Проектите са на разположение встая 401 Община Бургас.
Коментари

Още от последните новини