Бургас на шесто място по заплати в страната

Бургас на шесто място по заплати в страната - E-Burgas.com
Бургас се нарежда на шесто място в страната, по отношение на размера на месечните възнаграждения. Това сочат данните за четвъртото тримесечие на 2011 г. на Териториалното статистическо бюро. Средната месечна работна заплата се е увеличила с 14,1% до 689 лева спрямо третото тримесечие на 2011година и е със 74 лева под средната за страната. Преди област Бургас се нареждат - София, Враца, Стара Загора, София област и Варна. В обществения сектор в региона средната месечна работна заплата за четвъртото тримесечие на 2011г. е 764лева, което е със 91 лева повече спрямо предходното трето тримесечие на 2011г. В частния сектор на областта средната заплата през четвъртото тримесечие на 2011г. е 661 лева и в сравнение с предходното тримесечие на 2011г. е увеличена със 78 лева. С най-висока средна месечна заплата през четвъртото тримесечие са работещите в производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, които получават средно по 1 482 лв. След тях се нареждат работещите в сферата на създаване и разпространение на информационни и творчески продукти и далекосъобщения с 1337лв. В държавно управление средната месечна заплата е 906лв, във финансови и застрахователни дейности – 848лв, а в добивна промишленост – 827лв. Най-малки заплати през четвъртото тримесечие са получили работещите в хотелиерство и ресторантьорство – 463лв, в търговия ремонт на автомобили и мотоциклети – 499лв и тези които извършват операции с недвижими имоти – 503лв. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица. Наетите лица в областта по трудово и служебно правоотношение към края на месец декември 2011г. намаляват с 14,2% при 2,6% за страната спрямо края на септември 2011г. и наброяват 95 640. Това се дължи основно на драстичния спад на наетите лица в отраслите хотелиерство и ресторантьорство. В сравнение със същия период на 2010 г. наетите лица са с 8,1% по-малко. Основната част 72,7% от наетите в областта лица работят в частния сектор.
Коментари

Още от последните новини