Анелия Иванова: Наблюдаваме предрешеност в обществените поръчки

Анелия Иванова: Наблюдаваме предрешеност в обществените поръчки - E-Burgas.com

Анелия Иванова Иванова е родена през 1984 г. в гр. Бургас. Завършила е Гимназия за романски езици с отлично владеене английски и френски език . През 2008 година завършва бакалавър „Публична администрация” със специализация „Морска администрация и Европейско сътрудничество”. След първото си висше образование завършва и второ – магистър по „Право” с квалификация „Юрист”. Работила е в международна компания в областта на миграционните и визови режими. Сертифициран експерт по защита на личните данни от EU GDPR INSTITUTE FOR COPENHAGEN COMPLIANCE AND EUROPEAN RISK POLICY INSTITUTE и член на Експертната общност на АЗЛД. Дългогодишен експерт в сферата на обществените поръчки. Участва активно в кампании за борба срещу мръсния въздух и замърсителите в околната среда. Взима активно участие в няколко Обществени съвета към училища и детски градини и е правен консултант в настоятелство към детска градина.Кандидат за общински съветник в листата на „Движение България на гражданите”.

-Г-жо Иванова, експерт сте в сферата на обществените поръчки, а това е тема, на която бургазлии често пъти гледат с недоверие. Смятате ли, че действително има причина това да е така и все пак не е ли необичайно, че в Бургас големите поръчки се печелят от едни и същи лица?

-За съжаление доверието и желанието на търговците да участват в обществени поръчки става все по-малко. Демотивацията им е в основана преди всичко на явно пренебрегване от страна на възложителите на основните принципи, заложени  в закона, а именно равнопоставеност и недопускане на дискриминация между участниците, право на свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност при провеждане на цялостната процедура, която при обществените поръчки завършва не при подписване на договора, а при неговото изпълнение. Критериите за възлагане на обществените поръчки, в голямата си част, ограничават правото на желаещите да участват в обществена поръчка или търг още при обявяването им поради дискриминационния им характер или изкуствено завишените критерии за подбор. Колкото и притеснително да звучи, чисто практически наблюдаваме една предрешеност на процедурите и избор на определени лица за изпълнителни по договорите за обществени поръчки в различните сектори и услуги. Въпреки изброените проблеми обществените поръчки са един много важен фактор за развитие на местния бизнес и могат да бъдат инструмент за прогрес на малките и средни предприятия в областта, което от своя страна да повлияе за повишаване на икономиката и финансовата стабилност в града. Допускане на нарушения или неправилно провеждане на процедурите от страна на възложители води до тяхното обжалване, което от своя страна може да забави изпълнението на обществената поръчка, а вредите от това са само и единствено за гражданите.

-Член сте на НПО „Обединени български региони - Обединение на общините в България за борба с екологичните проблеми”. Също така сте деен участник в борбата срещу мръсния въздух в Бургас. Какви мерки са нужни за борбата с атмосферното замърсяване в града ни?

-Мръсният въздух  е един от основните причини за заболявания в световен мащаб. По доклад от миналата година на Европейската сметна палата България е на първо място по смъртност заради мръсен въздух, като за едни от основните замърсители се посочват фините прахови частици и замърсяванията от производствените предприятия.

В Бургас основни замърсители на околната среда, освен фините прахови частици, недвусмислено можем да кажем, че са двата завода в близост до града.  Най-честите проблеми при децата са свързани с белодробни заболявания. Като родител, отговорно мога да кажа, че „инхалаторът” се е превърнал в задължителен уред в домакинствата на повечето бургаски семейства. Проблемът с атмосферното замърсяване в нашия град е огромен и за него трябва да се вземат незабавни мерки. Първите, които трябва да се самосезират за това са местните институции. Трябва да се започне с разработване и приемане на местни политики и регулации, които да намалят или ограничат до минимум източниците на замърсяване. Да се наложат стриктни мерки за мониторинг и изследване на замърсяванията във въздуха, защото само въз основа на правилното и точно определяне на конкретния източник на замърсяване в района, може да се предприемат действия по намаляваме на замърсяването и да се въведат по-строги и рационални мерки и санкции за причинители му.  Добри практики в Европейския съюз са по-голямата осведоменост и предоставяне на информация на гражданите, което има изключително важна роля за преодоляване на проблемите със замърсяването. Обединяването между държава, местни органи на власт, институции и граждани е началото на един много труден и дълъг път, от който зависи нашето здраве.

-Сред целите Ви, като кандидат за общински съветник, попадат подпомагането и създаването на центрове към училища и детски градини за ранна квалификация и преквалификация. Кажете ни повече за тази идея?

-Възприех тази идея като кауза, защото за мен образованието е мерилото за напредъка на обществото. Поддържам теорията, че една държава и един народ са загубени без образование. Голяма част от проблемите на бизнеса в град Бургас и областта са свързани с липсата на добре подготвени и обучени служители във всяка една сфера на дейност. Затова ранната квалификация и преквалификация на подрастващите е от изключително важно значение. Идеята ми е заимствана от препоръки за прилагане  на добри европейски практики и от нуждата от добре подготвени и компетентни кадри. Всички млади хора трябва да имат възможност да развият пълния си капацитет от компетентности и да бъдат полезни както за себе си, така и за обществото като цяло. Това включва грамотност, владеене на чужди езици, математика, природни науки, цифрови умения и умения за програмиране, гражданска и социална ангажираност, но наред с това и универсални умения като творческо и критическо мислене. Въпреки, че всички тези компетентности са важни, не всички млади хора ги развиват пълноценно.

Създаването на такива центрове ще бъде  връзката между учене и опит в реалния живот, което ще доведе до по-добри резултати както в учебната среда, така и при бъдещата им реализация. Учене, основано на проекти и разрешаване на реални житейски проблеми, учебни стажове или учене чрез общественополезен труд ще увеличат мотивацията на младите хора, ще им даде практическа представа и ще им предостави възможности за професионално, кариерно и личностно развитието.

-Парите в една община никога не стигат, но все пак едно увеличаване на бюджетните средства за училищата и детските градини изглежда повече от нужно. Върху какво още трябва да се работи в сферата на образованието в Бургас?

-Сферата на образованието е една необятна тема, по която много да се каже и има още много да се направи. Към настоящия момент средствата в училищата и детските градини покриват само минималния праг за тяхното функциониране, а проблеми като сигурност, постоянна или инцидентна поддръжка на материалната база и отделяне на средства за привличане на експерти за работа срещу агресията между децата, логопеди и специалисти за подпомагане на педагозите в различни направления, като че ли са оставени на заден план. Учителите, директорите на училищата и детските градини също трябва да получават по-голяма подкрепа, повече възможности за професионално развитие, както и по-гъвкава реализация в професионален план и кариерно развитие. Мобилността на специалисти също е важен фактор за по-качественото и ефективно обучение в учебните заведения. Последните резултати от изследването PISA на ОИСР сочат, че всеки пети ученик изпитва сериозни трудности при развитието на достатъчно добри умения в четенето, математиката и природните науки, което от своя страна води до нуждата от повече кадри в сферата на образованието, които приоритетно да реагират при такива ситуации, както и намаляване на административната тежест на учителите. Скоро един учител ми сподели, че преди са преподавали, а сега огромна част от времето си отделят за попълване и съставяне на документи.

За справянето с тези проблеми обаче е необходимо разбира се допълнително финансиране и средства за разработване и изпълнение на иновативни подходи и политики от страна на бюджетните разпределите. Виждаме, че се  реализират и нови проекти за подобряване на материална база в учебните заведения в Бургас и се предприемат инициативи, насочени към децата, но контролът по тях трябва да бъде засилен, за да се постигне желаният резултат.

-Една от гордостите на местната администрация е въвеждането на здравословна храна в детските учебни заведения, но до този моменти ефект не се усеща. С какво кампаниите, свързани с нуждата от балансирано хранене и физическа активност, биха били полезни за децата на Бургас?

-За никого не е тайна, че затлъстяването при децата е един много наболял и сериозен проблем. Да, в детските учебни заведения в Бургас се въведе приоритетно здравословна храна в столовете, но положителният резултат от това не се усеща по няколко причини.

Първата от тях е, че не само на децата трябва да се „наложи” да консумират така наречената „здравословна храна”. Отговорността за преминаването към балансирано хранене и по-здравословен начин на живот е както на децата, така и на техните родители, на учителите и най-вече на институциите. За това кампаниите за информиране и осведоменост за нуждата от преминаване към здравословен начин на живот са от изключителна важност.  Децата не приемат какво им се казва да правят, те следват примери за подражание, а такъв пример мога да получат от нас, техните родители, учители и обществото, в което ги поставяме. Кампаниите за нуждата от балансиран начин на живот могат бъдат в полза на всички нас, като отговорят на няколко основни въпроса. Какъв балансиран режим е полезен за нашите деца, каква храна да изберат, какви напитки да предпочитат или какво не е полезно за тяхното физическо развитие?

Освен затлъстяването, друг проблем, свързан с рационалното хранене, се наблюдава при подрастващите момичета, поради  което е от изключителна важност да се организират кампании за информираност какъв е здравословният начин за намаляване на теглото. /отслабване/. Ставаме свидетели на рязко спиране на прием на храна, водещо до редица здравословни проблеми  и увреждания за в бъдеще. И това основно заради липсата от кампании, организирани от институциите и техните експерти, за да могат да насочат и покажат на подрастващите как и какво да направят при нужда от регулиране на тегло. Пренебрегвайки подобни средства за осведоменост, като кампании и мероприятия, организирани от специалисти, в света на дигитализацията, децата и младежите все по-често взимат примери от различни източници с неясен произход и намерения, което в повечето случаи има отрицателно въздействие върху тях.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Коментари

Още от последните новини