В Бургас разкриват с европейски средства пет нови социални услуги

В Бургас разкриват с европейски средства пет нови социални услуги - E-Burgas.com

Община Бургас стартира изпълнението на проект за разкриване на пет нови социални услуги в подкрепа на деца и младежи с увреждания, досега отглеждани предимно в институционални условия. По първоначални изчисления потребителите ще са 130, с опция тяхната бройка да бъде увеличена.

"Ще изградим и оборудваме система от модерни центрове, с което ще повлияем положително върху развитието и социализацията на децата. Така ще подпомогнем и родителите, за да ги облекчим от постоянната грижа", каза по този повод зам.-кметът по европейски политики и околна среда Руска Бояджиева.

С днешна дата Община Бургас разполага със средства по Оперативна програма "Региони в растеж" за осигуряване на подходящ сграден фонд (включително строително-монтажни работи), както и за оборудване на пет Центъра. Един от тях е обновената с финансовата подкрепа на НАТО и САЩ сграда в Приморски парк, бившите казарми на 24-ти Черноморски пехотен полк. По проекта за този Център ще бъде закупено модерно оборудване за рехабилитация и различни дневни занимания на децата. Останалите четири ще се помещават в две съществуващи сгради, на които предстои основен ремонт, и в още две съвсем нови, чието строителство започва скоро.

"След година, година и половина, когато всички сгради бъдат готови и оборудвани, имаме готовността да кандидатстваме по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, чрез която да осигурим средства и за самото функциониране на Центровете", увери зам.-кметът Руска Бояджиева.

 Със средства по проекта "Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас", Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01Приоритетна ос 5: "Регионална социална инфраструктура", процедура BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца"  по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020", ще бъдат разкрити следните нови социални услуги:

* Център за обществена подкрепа;

* Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;

* Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства;

* Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;

* Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г.

Проектът адресира три основни аспекта на потребности, свързани с осигуряването на подходящи условия за грижа за деца и младежи, настанени в социални институции, включително деца с увреждания, с потребност от постоянна медицинска грижа, деца и семейства в риск, а именно:

- Необходимостта от подкрепящи и съпътстващи услуги за подкрепа на деца и семейства, свързана с предоставяне на социални услуги от резидентен тип;

- Подобряване качествата на средата, в която се отглеждат и възпитават децата и младежите, съобразно техните специфични нужди;

- Подобряване ефективността на средата от гледна точка на възможности и условия за прилагане на нетрадиционни и алтернативни на институционалната грижа подходи.

 

Срокът за изпълнение на този проект е до 2020 година.

 

Коментари

Още от последните новини