Увеличават заплащането на труда за служителите в социалните услуги

Увеличават заплащането на труда за служителите в социалните услуги - E-Burgas.com

Правителството прие Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет предаде "БНТ".

С документа се определят минималните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати за всяка от групите длъжности във всички видове социални услуги в процентно съотношение към минималната месечна работна заплата за страната.

Например, индивидуалната основна месечна заплата за ръководителите на социални услуги като терапия и рехабилитация и обучение за придобиване на умения, не може да е по-ниска от 180% от минималната заплата.

За специалистите, които предоставят тези услуги, се предлага минималното заплащане да е 160% от минималната заплата за страната.

За ръководители на социални услуги за резидентна грижа за деца и пълнолетни хора с трайни увреждания се предлага минималната заплата да е най-малко 220% от най-ниското възнаграждение в страната. Специалистите в тези услуги ще получават най-малко 190% от минималната заплата.

Най-високи минимални размери на работните заплати се предлагат за служителите в услугите, които предоставят интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа.

За ръководители на такива услуги минималната месечна заплата не може да е по-ниска от 250% от установената за страната минимална заплата. За специалистите, предоставящи социални услуги, месечното възнаграждение се предлага да е най-малко 220% от минималната заплата.

Приемането на наредбата е регламентирано в Закона за социалните услуги. С приемането ѝ ще се създадат по-добри условия за заплащане на труда на служителите в социалните услуги, което е предпоставка за повишаване на тяхното качество и ефективност.

Ще се избегне и сегашното несправедливо положение, при което заплащането на труда на специалистите е почти изравнено с това на неквалифицирания персонал.

Чрез гарантирането на по-добри условия за заплащане се цели да се преодолее и отливът на специалистите от сектора на социалните услуги към други по-добре финансирани сектори, което към настоящия момент е сериозен проблем.

Очаква се утвърдените стандарти да имат отражение върху възнагражденията на около 16 000 служители, осъществяващи дейностите по предоставяне на социални услуги, финансирани от държавния бюджет.

Стандартите ще се прилагат от 1 януари 2022 г.

Коментари

Още от последните новини