Стопихме се с близо 50 хил. за година, вече сме под 7 млн. души

Стопихме се с близо 50 хил. за година, вече сме под 7 млн. души - E-Burgas.com

Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482 души, което представлява 1.4 на сто от населението на Европейския съюз (при международните сравнения данните за държавите от Европейския съюз се отнасят за 2018 година). Това са част от резултатите от изследването на Националния статистически институт "Население и демографски процеси през 2019 година". В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души, или с 0.7 на сто.

Мъжете са 3 369 646 (48.5 на сто), а жените - 3 581 836 (51.5 на сто), или на 1000 мъже се падат 1063 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

В края на 2019 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 504 088, или 21.6 на сто от населението на страната. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.1 на сто, а на мъжете - 17.9 на сто. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на хората на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.9 на сто), Габрово (29.1 на сто) и Кюстендил (27.7 на сто). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.7 на сто, и Варна - 19.2 на сто.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 20 на сто. Най-висок е този дял в Италия (22.8 на сто), следвана от Гърция (22 на сто), Португалия и Финландия (по 21.8 на сто). Общо вдевет страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20 на сто.

Към 31 декември 2019 г. децата до 15 години в страната са 1 002 258, или 14.4 на сто от общия брой на населението, като спрямо 2018 г. този дял остава непроменен. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.5 на сто, и Бургас - 15.6 на сто от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 11.5 на сто, и Габрово - 11.7 на сто.

Делът на най-младото население в ЕС-28 в началото на 2019 г. е 15.5 на сто, като най-нисък е в Италия (13.2 на сто) и Германия (13.6 на сто), а най-висок е в Ирландия (20.5 на сто) и Франция (18 на сто).

Към 31 декември 2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в България е 56.4 на сто, или на всеки човек в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от двама в активна възраст. За сравнение, през 2018 г. този коефициент е бил 55.5 на сто. Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 52.8 на сто, отколкото в селата - 67.5 на сто. Във всички области на страната този показател е над 50 на сто с изключение на София (столица) - 48.1 на сто, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин - 72.4 на сто, Габрово - 68.8 на сто, и Ловеч - 68.1 на сто.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 43.9 години в края на 2019 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43 години, а в селата - 46.5 години.

Коментари

Още от последните новини