Съобщение от община Бургас

Съобщение от община Бургас - E-Burgas.com

З А П О В Е Д

№ 592/05.03.2020 г.

На основание чл. 14, ал.1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал. 1 чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 19.12.2019 г. заседание (Протокол № 5),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост, както следва:

1. Самостоятелен обект павилион № 3, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №2, запад – обект №4, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

2. Самостоятелен обект павилион № 4, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №3, запад – обект №5, север – външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

3. Самостоятелен обект павилион № 5, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №4, запад – обект №6, север – външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

4. Самостоятелен обект павилион № 6, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №5, запад – обект №7, север – външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

5. Самостоятелен обект павилион № 9, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 14,06 кв. м, при граници: изток – обект №8, запад – обект №10, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 155,00 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,50 лева (петнадесет лв. и петдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 465,00 (четиристотин шестдесет и пет) лева.

6. Самостоятелен обект павилион № 12, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 11,49 кв. м, при граници: изток – пешеходен тунел и стълбище, запад – външен зид, север – стълбище, юг – обект №13, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 12,70 лева (дванадесет лв. и седемдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 381,00 (триста осемдесет и един) лева.

7. Самостоятелен обект павилион № 8, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,36 кв. м, при граници: изток - обект №9, запад – обект №7, север - външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 103,00 (сто и три) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,30 лева (десет лв. и тридесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 309,00 (триста и девет) лева.

8. Самостоятелен обект павилион № 10, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,00 кв. м, при граници: изток - пешеходен тунел, запад – обект №9, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,90 лева (девет лв. и деветдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 297,00 (двеста деветдесет и седем) лева.

9. Самостоятелен обект, включващ помещения № 3 и № 4,  с обща площ 28,82 кв. м, находящи се на I етаж в сградата на „Здравна служба“, кв. Горно Езерово, град Бургас, актувана с Акт № 967/24.09.1998 г. за публична общинска собственост, при граници: изток - външен зид, запад - стълбище, север – външен зид, юг – помещение № 1 и коридор, предназначен за услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 29,00 (двадесет и девет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2,90 лева (два лв. и деветдесет ст.)

       Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 87,00 (осемдесет и седем) лева.

10. Временен обект (Павилион) № 1 от базар „Трапезица”, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. „Трапезица“, откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. „Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  5,17 кв. м, при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи, запад – тротоарно пространство, север – тротоарно пространство, юг – павилион № 2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,00 (тридесет и един) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,10 лева (три лв. и десет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 93,00 (деветдесет и три) лева.

11. Временен обект (Павилион) № 2 от базар „Трапезица”, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. „Трапезица“, откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. „Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи, запад – тротоарно пространство, север – павилион №1, юг – павилион №3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 5,00 (пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

12. Временен обект (Павилион) № 4 от базар „Трапезица”, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. „Трапезица“, откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. „Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи, запад – тротоарно пространство, север – павилион № 3, юг – павилион №5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 5,00 (пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

13. Самостоятелен обект №3а, находящ се в град Бургас, ж.к. „Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 12,45 кв. м, при граници на обекта: изток – вертикална стена на подлеза, запад – пешеходен тунел, север – вертикална стена на подлеза, юг – обект № 2а, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,00 (деветдесет и осем) лв., без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,80 лева (девет лв. и осемдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 294,00 (двеста деветдесет и четири) лева.

14. Самостоятелни обекти № 5 и № 6, находящи се в град Бургас, ж.к.„Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с обща площ 125.77 кв. м, при граници: изток – обект №6᾽, запад – обект № 4, север – външна стена на подлеза, юг – пешеходен тунел, предназначени за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 990,00 (деветстотин и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 2 970,00 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева.

15. Временен обект (павилион) – частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ж.к. „Изгрев”, между бл.70 и бл.73, с площ 50,21 кв. м, при граници: североизток – временен обект, югозапад – зелени площи, северозапад - площадка, югоизток – зелени площи, предназначен за производствена дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 105,00 (сто и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,50 лева (десет лв. и петдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 315,00 (триста и петнадесет) лева.

16. Временен обект (павилион) – частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, върху тротоарно пространство на площад „Царица Йоанна“, до заслона на автобусната спирка на градския транспорт, с площ 3,50 кв. м, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21,00 (двадесет и един) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2,10 лева (два лв. и десет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 63,00 (шестдесет и три) лева.

17. Преместваем търговски обект № 2 в пешеходен подлез до „Театър за драма, опера и балет“ на бул. „Христо Ботев“, град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 9,40  кв. м, при граници на обекта: северозапад – проход, североизток – обект № 1, югоизток – външен зид на подлеза, югозапад – обект № 3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,70 (деветдесет и осем лв. и седемдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,87 лева (девет лв. и осемдесет и седем ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 296,10 лева (двеста деветдесет и шест лв. и десет ст.)

18. Преместваем търговски обект № 3 в пешеходен подлез до „Театър за драма, опера и балет“ на бул. „Христо Ботев“, град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 9,40  кв. м, при граници на обекта: северозапад – проход, североизток – обект № 2, югоизток – външен зид на подлеза, югозапад – обект № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,70 (деветдесет и осем лв. и седемдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,87 лева (девет лв. и осемдесет и седем ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 296,10 лева (двеста деветдесет и шест лв. и десет ст.)

19. Обект № 10 в пешеходен подлез до „Театър за драма, опера и балет“ на бул. „Христо Ботев“, град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 17,00 кв. м, представляващ – сервизно помещение/тоалетна, при граници на обекта: север - туристически информационен център; изток – площад, югоизток – външен зид, запад – външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,60 лева (четиридесет и седем лв. и шестдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 4,76 лева (четири лв. и седемдесет и шест ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 142,80 лева (сто четиридесет и два лв. и осемдесет ст.)

20. Временен обект (павилион) № 2 от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. „Стефан Стамболов“, град Бургас, ведно с 1/6 кв.м ид. ч. от тоалетна, с обща площ 8.13 кв. м, при граници: изток – ограда на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоар, север – павилион № 2, юг – павилион №4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 115,24 лева (сто и петнадесет лв. и двадесет и четири ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,52 лева (единадесет лв. и петдесет и две ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 345,72 лева (триста четиридесет и пет лв. и седемдесет и две ст.)

21. Временен обект (павилион), находящ се в град Бургас, ж.к. „Славейков“, североизточно от РУМ „Младост“, с идентификатор 07079.602.509.4 по КККР на град Бургас, с площ 39 кв. м, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 122,85 лева (сто двадесет и два лв. и осемдесет и пет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 12,28 лева (дванадесет лв. и двадесет и осем ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 368,55 лева (триста шестдесет и осем лв. и петдесет и пет ст.)

22. Павилион № 2 от базар „Флора“, находящ се в „Приморски парк“, град Бургас, ведно с 1/9 ид. ч. от санитарен възел, с обща площ 15.38 кв. м, ведно с 1/9 част от санитарен възел, при граници: изток – павилион № 3, запад - павилион № 1, север – зелени площи, юг – пешеходна алея, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 276,84 лева (двеста седемдесет и шест лв. и осемдесет и четири ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 27,68 лева (двадесет и седем лв. и шестдесет и осем ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 830,52 лева (осемстотин и тридесет лв. и петдесет и две ст.)

23. Павилион № 9 от базар „Флора“, находящ се в „Приморски парк“, град Бургас, ведно с 1/9 ид. ч. от санитарен възел, с обща площ 11,88 кв. м, при граници: югоизток – зелени площи, североизток – санитарен възел, северозапад – пешеходна алея, югозапад – павилион № 8, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 213,84 лева (двеста и тринадесет лв. и осемдесет и четири ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 21,38 лева (двадесет и един лв. и тридесет и осем ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 641,52 лева (шестстотин четиридесет и един лв. и петдесет и две ст.)

Търгът да се проведе на 25.03.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депози за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обектите, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 23.03.2020 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 24.03.2020 г.

Оглед на обектите може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0886/208845 – Надя Пенчева.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 01.04.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 30.03.2020 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 31.03.2020 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 – Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия по чл. 58, ал.1 от НРПУРОИВ, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Коментари

Още от последните новини