С камери ще следят депото за отпадъци на Созопол

С камери ще следят депото за отпадъци на Созопол - E-Burgas.com

Успешно преминаха тестовете на новоизградената система за видеонаблюдение в депото за битови отпадъци в Община Созопол.

Мрежата от камери бе поставена в изпълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Промени в нормативната база въведе изискването операторите на съоръжения и инсталации за третиране и/или депониране на битови отпадъци да изградят система за видеонаблюдение и контрол върху всички точки от имота, инсталацията и/или съоръжението. Тя трябва да осигурява проследяване в реално време на приеманите количества отпадъци и на процесите по третиране и депониране на отпадъци чрез стационарно монтиране на видеокамери. Визуалният контрол трябва да е в реално време. Записът трябва е непрекъснат - върху цифров регистратор-сървър, позволяващ потвърждение на настъпилите (заснетите) събития. Записите се съхраняват за срок не по-малък от 6 месеца.

Община Созапол е осигурила за своя сметка отдалечен достъп на РИОСВ – Бургас до видеоизображенията в реално време, както и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата информация.

Законът разрешава снимки и видеозаписи от системата за видеонаблюдение и контрол могат да се ползват като доказателствено средство или самостоятелно веществено доказателство за установяване и доказване на нарушения на законодателството по опазване на околната среда.

 

Коментари