РИОСВ: Въздухът в Бургас е чист, търси се източника на миризмата

РИОСВ: Въздухът в Бургас е чист, търси се източника на миризмата - E-Burgas.com

Няма следи от сероводород, бензен, серни оксиди, азотни оксиди, ФПЧ 10, ксилен и стирен 

Във връзка с постъпилите множество сигнали на граждани през изминалото денонощие за миризма на нефтопродукти, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас започна имисионно обследване качеството на атмосферния въздух, съвместно с Регионална лаборатория - Бургас  към ИАОС - София.

Ще бъдат извършени измервания с мобилна апаратура  „Gasmet” в жилищните комплекси на града ,както и кв. "Долно Езерово".
РИОСВ-Бургас информира, че регистрираните данни от автоматичните измервателни станции за мониторинг на въздуха (АИС „Долно Езерово“, АИС „М.Рудник“, ДОАС-РИОСВ) през изминалото денонощие са със стойности под нормативно определените по всички измервани показатели - сероводород, бензен, серни оксиди, азотни оксиди, ФПЧ 10, ксилен и стирен.

На 26 януари е проверена основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Проверени са всички инсталации на територията на завода, снети са данни от собствените непрекъснати измервания, извършвани на 10 инсталации от дружеството. Няма превишение на нормите за допустими емисии  на контролираните замърсители.

Всички инсталации и технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, са съгласно определените с Комплексно разрешително №6-Н2/2015 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

Видно от дневниците на дежурен старши оператор за всяка инсталация и режимните листи,  няма настъпили аварии и инциденти. Инсталациите  са работили в нормален технологичен режим. Няма изгаряне и подаване на горивен газ във факелния ствол. През изминалото денонощие не е извършвана експедиция на  пропан-бутан, а единствено на автомобилен бензин.

Експертите извършиха проверка и на други потенциални източници на миризми. Извършен е обход в района на гара „Разпределителна“, където не са констатирани източници на миризми. Проверка е извършена и на Пристанище Запад на „Буферен склад за течни горива“ на  „БМФ Порт Бургас“ ЕАД. Последното  претоварване  на пропан-бутан е било в периода 06.12-09.12.2017 г.

Автоматичните станции за измерване качеството на атмосферния въздух в Бургас не са регистрирали превишения на нормите на измерваните замърсители –бензен, сероводород, азотни и серни оксиди.

РИОСВ – Бургас продължава със засиления контрол на всички оператори за установяване източниците на миризми.

Коментари

Още от последните новини