Приключи проект „Открий ме в спорта“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Приключи проект „Открий ме в спорта“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - E-Burgas.com

Дейностите по проект „Открий ме в спорта“ на СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ "НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962"", договор № BG05M9OP001-2.009-0052-C01, съфинансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна Ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ са на заключителен етап.

По този повод бе проведена пресконференция, на която председателят на Сдружението Николай Тодоров представи реализираните по проекта дейности и техния принос към общите цели на ОП «Развитие на човешките ресурси».

Срокът на договора за безвъзмездна финансова помощ е 17 месеца, с начална дата 01.08.2018 г. и крайна дата 01.01.2020 г. Стойността на договора е в размер на  149 691.30 . В  рамките на изпълнението на проекта бе разработена и изпълнена програма за групова работа с деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск. Целевата група включи дванадесет участници, настанени в резидентни услуги на територията на община Бургас. Програмата бе насочена към подкрепа за личностното им развитие и социално включване и главната дейност в нея бе организиране и провеждане на тренировки по футбол. Освен тях, се реализираха и тренировки по фитнес, проведоха се  екскурзии, лекции на спортна и здравна тема, контролни срещи с други отбори и футболен турнир. Бе приложена и програма за групова работа за придобиване на умения за самостоятелен живот. С отпуснатите средства  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха закупени всички необходими футболни пособия и уреди за фитнес за провеждането на качествен тренировъчен процес на учасниците от целевата група, както и необходимата спортна екипировка.

Изпълнена е целта на реализирания проект, а именно да създаде условия за подпомагане на участниците от целевата група за повишаване качеството на техния живот, чрез помощ за подобряване на спортната, двигателната и здравната култура. Дейностите по проекта засилиха мотивацията на децата и младежите за участие в обществения живот. Създадените условия за успешна социализация спомогнаха за превенция на негативни нагласи и противообществени прояви.

Дейностите по проект „Открий ме в спорта“ на СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ "НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962"", договор № BG05M9OP001-2.009-0052-C01, съфинансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна Ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ са на заключителен етап.

По този повод бе проведена пресконференция, на която председателят на Сдружението Николай Тодоров представи реализираните по проекта дейности и техния принос към общите цели на ОП «Развитие на човешките ресурси».

Срокът на договора за безвъзмездна финансова помощ е 17 месеца, с начална дата 01.08.2018 г. и крайна дата 01.01.2020 г. Стойността на договора е в размер на  149 691.30 . В  рамките на изпълнението на проекта бе разработена и изпълнена програма за групова работа с деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск. Целевата група включи дванадесет участници, настанени в резидентни услуги на територията на община Бургас. Програмата бе насочена към подкрепа за личностното им развитие и социално включване и главната дейност в нея бе организиране и провеждане на тренировки по футбол. Освен тях, се реализираха и тренировки по фитнес, проведоха се  екскурзии, лекции на спортна и здравна тема, контролни срещи с други отбори и футболен турнир. Бе приложена и програма за групова работа за придобиване на умения за самостоятелен живот. С отпуснатите средства  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха закупени всички необходими футболни пособия и уреди за фитнес за провеждането на качествен тренировъчен процес на учасниците от целевата група, както и необходимата спортна екипировка.

Изпълнена е целта на реализирания проект, а именно да създаде условия за подпомагане на участниците от целевата група за повишаване качеството на техния живот, чрез помощ за подобряване на спортната, двигателната и здравната култура. Дейностите по проекта засилиха мотивацията на децата и младежите за участие в обществения живот. Създадените условия за успешна социализация спомогнаха за превенция на негативни нагласи и противообществени прояви.

Коментари

Още от последните новини