Около 14 млн. лева идват към Черноморието по ОП “Рибарство”

Инвестиции за около 14 млн. лева ще дойдат в няколко черноморски общини по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Вчера, 30 март, изпълнителният на ИАРА (Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури) д-р Драгомир Господинов подписа договорите с новите Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”. Снимки: Асен Тонев Единият договор е на МИРГ Поморие-Несебър. Одобрената обща стойност на проекта е 6 258 462 лв. Целта на местната стратегия за развитие е подобряване качеството на живот в рибарската област Поморие - Несебър към 2015 г. чрез запазване на съществуващите и създаване на нови устойчиви работни места за минимум 130 души. Освен това се предвижда въвеждане на минимум 8 иновативни услуги, продукти или процеси и придобиване на нови знания и професионални умения от минимум 80 души. Местната стратегия за развитие е свързана със изпълнението на 3 основни приоритета: - Разнообразяване на икономическите дейности в рибарската област. - Развитие на туризма чрез използване на природните и културните дадености на Рибарската област. - Развитие и укрепване на МИРГ.  Другият договор е във връзка със стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево за периода 2011 – 2013 г. Общата стойност на проекта е 7 021 586 лв. Основната цел на стратегията е да създаде стабилна основа за устойчиво развитие и подобряването на качеството на живота в рибарска област Созопол, Приморско, Царево чрез: - Стимулиране на сектор „Рибарство” и производство на аквакултури; - Развитие на процеси на взаимодействие и интегриране между различните икономически сектори за създаването на уникални местни марки продукти с висока добавена стойност; - Подобряване на местните продукти, посредством интегриране на местните вериги за риболов - рибовъдство - преработка на риба и рибни продукти, така че да се създадат местни системи за производство на уникални екологично-чисти продукти с висока добавена стойност; - Интегриране на територията с туристическия пазар, представен от крайбрежната туристическа система, посредством подход чрез вериги „територия за атракционен туризъм-морска курортна зона”; - Опазване на природните дадености и околната среда и развитието на екологичен туризъм и атракции; Специфичните цели, които са заложени в стратегията на МИРГ  Созопол - Приморско - Царево са свързани с повишаване икономическия и социален просперитет на територията и създаване на добавена стойност към рибните и продукти на аквакултурата; по-чиста и приветлива крайбрежна околна среда и поддържане и развиване на заетост, чрез диверсификация и икономическо и социално преструктуриране на територията. Основните приоритети за развитие на територията, които ще се изпълняват са: - Повишаване продуктивността и конкурентноспособността на сектор рибарство, чрез създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството - Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство - Подобряване качеството и достъпа до основни услуги и създаване на алтернативи за заетост на населението в региона. Част от очакваните резултати от изпълнението на местната стратегия за развитие на рибарската област са: 45 успешно приключили проекти за над 8 млн. лв.,  50 новосъздадени работни места, 7 нови туристически атракции, над 50 обучени в това число рибари, младежи и жени.      

Коментари

Още от последните новини