Община Бургас си гарантира 3 млн лева по голям морски проект

Община Бургас си гарантира 3 млн лева по голям морски проект - E-Burgas.com

Община Бургас и нейните партньори в Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено си гарантираха над 3 милиона лева по Програмата за морско дело и рибарство (https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/39364). За тях ще се кандидатства по шест мерки, като първата вече е отворена. 

В тази връзка Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка  № BG14MFOP001-4.005 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" в МИРГ "Бургас - Камено".

Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователна степен минимум "бакалавър", по  специалност в една от следните области:

  • "Социални, стопански и правни науки";
  • "Природни науки, математика и информатика";
  • "Технически науки";
  • "Хуманитарни науки".

Те трябва да имат опит в оценка на проекти, финансирани от европейски фондове и програми и/или професионален опит в съответната специалност - минимум 3 години. Желаещите да станат външни оценители трябва да притежават компютърна грамотност и да имат добри познания за приложимото законодателство.

Заявления се подават лично, по пощата или чрез куриер на адрес: гр. Бургас, "Меден рудник", сграда на ЦАО "Възраждане", МИРГ Бургас - Камено, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 часа, до 16.08.2019 г. включително.

Повече информация можете да намерите на сайта на МИРГ Бургас-Камено http://flag-burgas.org/category/novini/.

Коментари

Още от последните новини