Над 4000 души са сменили града със село в област Бургас за 10 години

Над 4000 души са сменили града със село в област Бургас за 10 години - E-Burgas.com

Чуждите граждани, пристигнали в област Бургас през наблюдавания период, са 4 598

Лицата, преселили се от градовете в селата в област Бургас, са 4.4 хил., или 17.8% от броя на всички мигранти в областта. Това показват данните на НСИ за вътрешна миграция на населението през 2011 - 2021 година.

Към 7 септември 2021 г. 24 959 лица са декларирали, че са променили  населеното място на обичайното си местоживеене през периода 2011 - 2021 година. Жените мигранти са 13 547, или 54.3%, а мъжете - 11 412, или 45.7% от мигриралите лица.

С най-висок относителен дял са лицата на възраст 25 - 34 навършени години  - 23.6%, а с най-нисък лицата на възраст 80 и повече навършени години - 2.6% от мигриралите лица.

Сред мигрантите на възраст от 40 до 54 години преобладават мъжете, докато жените са с по-висок относителен дял сред по-младите възрастови групи (до 40 години) и сред лицата на 55 и повече навършени години.

Към 7 септември 2021 г. 48.3% от мигриралите през наблюдавания период лица на 15 и повече навършени години са със средно образование и 37.2% - със завършено висше образование. Най-нисък е делът на лицата без образование - 1.6% от мигриралите през периода.

Разпределението по етническа принадлежност показва, че най-интензивен е процесът на миграция при българската етническа група - 66.5 на всеки хиляда души са променили обичайното си местоживеене през наблюдавания период, следват лицата, самоопределили се към друга етническа група 48.6‰. Най-нисък е интензитет на миграция при ромската етническа група - 31.1 на хиляда души от самоопределилите се към този етнос.

Четири са основните направления, в които се движи населението, променяйки своето местоживеене в рамките на страната: „ от градовете - в градовете“, от градовете - в селата“, „от селата - в градовете“ и „от селата - в селата“. За формирането на тези потоци основно влияние оказват множество социално-икономически фактори, развитието на регионите, както и условията на живот в отделните населени места.

През периода 2011 - 2021 г. 15.7 хил. души, или 63.0% от всички мигрирали лица, са променили местоживеенето си от един град в друг в рамките на страната. Лицата, преселили се от градовете в селата, са 4.4 хил., или 17.8%, следват мигрантите по направлението от селата към градовете - 3.3 хил., или 13.4%. Най-малък е относителният дял на мигрантите, променили местоживеенето си от едно село в друго - 1.4 хил., или 5.8% от всички мигрирали лица.

През периода 2011 - 2021 г. 11 427 души, или 45.8% от всички мигранти, са се заселили в населено място на същата област, в която са живели, като 60.6% са се заселили в градовете, а останалите (39.4%) - в селата на областта.

Заселилите се в населени места извън областта, в която са живели, са 13 532 дущи, или 54.2% от мигриралите лица. От тях 89.8% са мигрирали към градовете, а 10.2% - към селата на други области. Пристигнали/завърнали се от чужбина през периода 1980 - 2021 година

Към 7 септември 2021 г. 18 815 лица са декларирали, че са пребивавали извън област Бургас за повече от една година през периода 1980 - 2021 г. и са се завърнали или са пристигнали в област Бургас през същия период.

Българските граждани, завърнали се в област Бургас през наблюдавания период, са 14 217, или 75.6% от всички посочили, че са пребивавали в чужбина. Мъжете са 7 902 (55.6%), а жените - 6 315 (44.4%).

Най-висок е делът на лицата на възраст 40 - 49 навършени години към 7 септември 2021 г. - 22.2%, или всеки пети от завърналите се в областта. Етническата структура на завръщащите се български граждани е сходна с етническата структура на населението - 84.3% от тях са се самоопределили към българската етническа група, 10.2% към турската и 1.6% към ромската.

Най-много български граждани са се завърнали в област Бургас от Обединеното кралство - 2.6 хил., или 18.0%, следва Германия - 2.2 хил., или 15.7%, Гърция - 1.3 хил., или 9.2%, и Руска федерация - 1.3 хил., или 8.9% от пребивавалите в чужбина. Най-висок е делът на установили се в община Бургас, завърнали се български граждани - 62.3%.

Чуждите граждани, пристигнали в област Бургас през наблюдавания период, са 4 598. Мъжете са 2 016, или 43.8%, а жените - 2 582, или 56.2%. Преобладават гражданите на страни от Европа - 89.3%, и Азия - 9.3%. от всички пристигнали в областта чужденци. Най-висок е делът на чужденците, установили се в общините Бургас - 48.6%, Несебър (24.0%), и Поморие (10.1%).
 

Коментари

Още от последните новини