На Велики четвъртък ден на отворени врати в Дневния център за работа с деца на улицата

 На Велики четвъртък ден на отворени врати в Дневния център за работа с деца на улицата  - E-Burgas.com

Ден на Отворенои врати  ще има на 28.04.2015 г., на Велики четвъртък в Дневен център за работа с деца на улицата.

Всеки, който проявява желание и интерес да го посети, е добре дошъл между 10,30 и 12,00 часа. Това ще е приятно за децата и полезно за тяхната социализация, а адресът е: ул. „Сан Стефано”№32, тел./факс: 056/831336.

Ще имате възможност да се запознаете с дейността на Дневния център и да участвате в боядисването на великденски яйца от децата в риск, потребители на Дневния център, които са насочени от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Бургас.

Екипът благодари на всички граждани и фирми от Бургас и региона, които са им помагали през последните 10 години.  

Дневен център за работа с деца на улицата е социална услуга в общността. Има за цел да подпомогне социалната интеграция и адаптацията на децата на улицата, да подкрепя и подпомага семействата в грижите за децата им, да повиши капацитета на семейството, да развие родителските умения и по този начин да се предотврати изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, да осигурява условия за равен достъп на всяко дете в риск до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

Предоставяните услуги осигуряват на децата в риск възможността да растат в семейна среда и са безплатни за жителите на община Бургас.

Основна целева група на ДЦРДУ са деца в риск, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на адекватна родителска или заместваща я грижа и контрол. Това са предимно деца, които поддържат връзки със семействата си, но прекарват деня на улицата и са въвлечени в различни тежки форми на труд – занимават се с просия, понякога проституират и др.

Услугите в ДЦРДУ се предоставят на деца на възраст от 6 до 18 години, след насочването им от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”- Бургас. С оглед постигане на възможно най-оптимални резултати при посрещане на потребностите на децата на улицата, част от услугите се насочват към техните родители и семейства.

Децата на улицата са една от най-уязвимите групи на деца в риск. Те изпадат в състояние на безнадзорност, поради липса на контрол и наличие на родителска безотговорност. Животът на улицата често замества проблемната семейна среда и насилието в дома. Повечето от децата от тази рискова група произхождат от семейства, чието материално състояние е под социалния минимум. Поради незрялост и незащитеност, за всички деца от тази целева група съществува потенциален риск от недохранване, трудова експлоатация, физическо и сексуално насилие, злоупотреба с упойващи вещества, въвличане в престъпна дейност.

Децата, които живеят и работят на улицата, са онази група в риск, за която предоставянето на социални услуги е най-трудно осъществимо. Причините за това се крият в самия произход на това явление, които в повечето случаи са икономически, но често са обособени и от културните особености на общността, в която децата израстват.

Коментари

Още от последните новини