МРРБ пуска 10 плажа по Южното Черноморие на търг с тайно наддаване

МРРБ пуска 10 плажа по Южното Черноморие на търг с тайно наддаване - E-Burgas.com
 971201_10200671698059049_1605695157_n Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) бявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на едни от най-апетитните  морски плажове по Южното Черноморие. В Бургаска област обявените ивици са точно 10, като сред тях са тези на „Елените”, „Свети Влас - запад”, „Нестинарка”- Царево, „Червенка”-Черноморец. Ето и подробна информация за плажовете:  „Елените 2”, находящ се в община Несебър, област Бургас, описан в Акт за изключителна държавна собственост № 1438/24.06.2014 г. и с идентификатор 27454.502.122 по кадастралната карта, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 1/18.01.2013 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 1 418 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. Търгът ще се проведе на 18.03.2015 г. от 15.00 часа в сградата на МРРБ. Начална годишна наемна цена на обекта – 4 787 (четири хиляди седемстотин осемдесет и седем) лева, без ДДС. Срок на наемното отношение – пет години. Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС. Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 13.03.2015 г. (включително). Оглед на обекта – свободен. Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.  „Свети Влас - централен”, находящ се в община Несебър, област Бургас, с идентификатор 11538.502.450. по кадастралната карта, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 1/18.01.2013 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 33 664 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. Търгът ще се проведе на 19.03.2015 г. от 10.00 часа в сградата на МРРБ. Начална годишна наемна цена на обекта – 256 038 (двеста петдесет и шест хиляди и тридесет и осем) лева, без ДДС. Срок на наемното отношение – пет години. Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС. Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 13.03.2015 г. (включително). Оглед на обекта – свободен. Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318. „Свети Влас - запад”, находящ се в община Несебър, област Бургас, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 1/18.01.2013 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 8 796 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. Търгът ще се проведе на 19.03.2015 г. от 11.30 часа в сградата на МРРБ. Начална годишна наемна цена на обекта – 33 167 (тридесет и три хиляди сто шестдесет и седем) лева, без ДДС. Срок на наемното отношение – пет години. Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС. Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 13.03.2015 г. (включително). Оглед на обекта – свободен. Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318. „Поморие - буната”, находящ се в община Поморие, област Бургас, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 8/13.12.2012 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 2 981 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. Търгът ще се проведе на 19.03.2015 г. от 13.30 часа в сградата на МРРБ. Начална годишна наемна цена на обекта – 7 757 (седем хиляди седемстотин петдесет и седем) лева, без ДДС. Срок на наемното отношение – пет години. Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС. Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 13.03.2015 г. (включително). Оглед на обекта – свободен. Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318. „Сарафово 1” и ”Сарафово 2”,, находящи се в община Бургас, област Бургас, описани в Актове за изключителна държавна собственост № № 1291/02.05.2012 г. и 1292/02.05.2012 г. и с идентификатори 07079.820.1240 и 07079.820.1237 по кадастралната карта, индивидуализирани съгласно специализирани карти на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приети от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 8/13.12.2012 г. с обща активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 1 739 кв. м и принадлежности, с граници на морските плажове, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. Търгът ще се проведе на 19.03.2015 г. от 14.30 часа в сградата на МРРБ. Начална годишна наемна цена на обекта – 4 821 (четири хиляди осемстотин двадесет и един) лева, без ДДС. Срок на наемното отношение – пет години. Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС. Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 13.03.2015 г. (включително). Оглед на обекта – свободен. Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318. ”Черноморец - изток”, находящ се в община Созопол, област Бургас, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 5/04.12.2012 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 2 476 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. Търгът ще се проведе на 19.03.2015 г. от 15.30 часа в сградата на МРРБ. Начална годишна наемна цена на обекта – 5 193 (пет хиляди сто деветдесет и три) лева, без ДДС. Срок на наемното отношение – пет години. Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС. Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 13.03.2015 г. (включително). Оглед на обекта – свободен. Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318. ”Червенка”, находящ се в община Созопол, област Бургас, описан в Акт за изключителна държавна собственост №1389/21.03.2014 г. и с  идентификатор 81178.7.125 по кадастралната карта, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 5/04.12.2012 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 2 777 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. Търгът ще се проведе на 20.03.2015 г. от 10.00 часа в сградата на МРРБ. Начална годишна наемна цена на обекта – 7 367 (седем хиляди триста шестдесет и седем) лева, без ДДС. Срок на наемното отношение – пет години. Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС. Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 13.03.2015 г. (включително). Оглед на обекта – свободен. Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318. ”Черноморец - юг”, находящ се в община Созопол, област Бургас, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 5/04.12.2012 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 28 994 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. Търгът ще се проведе на 20.03.2015 г. от 11.30 часа в сградата на МРРБ. Начална годишна наемна цена на обекта – 138 154 (сто тридесет и осем хиляди сто петдесет и четири) лева, без ДДС. Срок на наемното отношение – пет години. Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС. Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 13.03.2015 г. (включително). Оглед на обекта – свободен. Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318. „Дяволска река 1”, находящ се в община Приморско, област Бургас, описан в Акт за изключителна държавна собственост №1429/23.06.2014 г. и с  идентификатор 58356.506.402 по кадастралната карта, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 7/12.12.2012 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 7 002 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. Търгът ще се проведе на 20.03.2015 г. от 13.30 часа в сградата на МРРБ. Начална годишна наемна цена на обекта – 20 540 (двадесет хиляди петстотин и четиридесет) лева, без ДДС. Срок на наемното отношение – пет години. Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС. Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 13.03.2015 г. (включително). Оглед на обекта – свободен. Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318. „Нестинарка”, находящ се в община Царево, област Бургас, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 6/05.12.2012 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 48 163 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. Търгът ще се проведе на 20.03.2015 г. от 15.00 часа в сградата на МРРБ. Начална годишна наемна цена на обекта – 227 509 (двеста двадесет и седем хиляди петстотин и девет) лева, без ДДС. Срок на наемното отношение – пет години. Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС. Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 13.03.2015 г. (включително). Оглед на обекта – свободен. Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.
Коментари

Още от последните новини