Кметът на Поморие отговаря на нападките

Кметът на Поморие отговаря на нападките - E-Burgas.com
photo_verybig_1151550 В отговор на отправените от д-р Васил Костадинов, управител на МДЛ „ЛИНА“ твърдения към Община Поморие и в частност към мен, като кмет на Община Поморие, за незаконосъобразни действия, във връзка с провеждането на търг за отдаване под наем на помещението на медико-диагностична лаборатория на МБАЛ Поморие, заявявам следното:
  1. МБАЛ Поморие е публична общинска собственост и като такава, нейните помещения подлежат на отдаване под наем чрез търг или конкурс, съгласно Закона за общинската собственост. Това е и предписанието към Община Поморие след извършена от Сметна палата проверка. В тази връзка считам, че квалифицирането на законовите процедури като „принудителен опит за изземване на лабораторията” е меко казано   неуместно и граничи с популизъм. Собственикът на МДЛ „Лина”, не се яви на търга под претекст, че не е получил уведомление, въпреки, че датата на търга  беше определена и оповестена както на официалния уеб сайт на Община Поморие и информационните табла, така и в национален ежедневник, съгласно изискванията на Закона. Главният лекар и управител на болницата също беше уведомен за предстоящия търг. Явиха се две фирми, една от които спечели и подписа договор с Община Поморие.
  2. Относно умишления опит за манипулиране на общественото мнение с твърдението, че „ Общинският съвет вади от активите на лечебното заведение единствено помещенията на лабораторията и ги отдава на търг”, на същата дата, когато беше проведен търгът за лабораторията, се проведе и търг за лекарските кабинети, находящи се в МБАЛ Поморие.
  3. Относно неотговарящите на истината справки, че „законът позволява публична общинска собственост да бъде отдавана за не повечe от 5 години”: чл. 14, ал. 7 от ЗОС гласи: „Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет”.
  4. Вярно е твърдението, че МДЛ „Лина” има сключен договор с МБАЛ „Поморие”, но за съжаление незаконосъобразните договорни отношения не могат да бъдат мотив за извършване на незаконосъобразни дейности. Съгласно Законът за общинската собственост фирмата, стопанисваща медико-диагностичната лаборатория, трябва да има сключен договор с Общината. Такъв липсва и може би по тази причина до сега действащата лаборатория, в продължение на 14 години, не е плащала наем за помещението.
  5. Относно твърдението, че с моя Заповед от 2013  г. Община Поморие отдава за безвъзмездно ползване на многопрофилната болница Отделение по нервни болести, Отделение по педиатрия, Отделение по акушерство и гинекология, Отделение по хирургия, Отделение по образна диагностика, помещения за клиникодиагностични структури, естакада и асансьор е в следствие на решение на Общински съвет № 406/20.12.2012 г., след което трябваше да се подпише договор за управление на МБАЛ Поморие. В следствие на отказа на главния лекар да подпише договора за управление, той като управител на МБАЛ Поморие, няма право да преотдава общински помещения включително и за клинико-диагностична лаборатория. С решение на Общински съвет № 976/29.04.2014 г., отпада т.7 от предходното решение и се взима решение за провеждане на процедура за публичен търг с явно наддаване. Търгът е проведен на 26.11.2014 г., където МДЛ „Лина” не е подала заявление за участие и не е участник в него. Договорите между МБАЛ Поморие и МДЛ „Лина” са нотариално заверени и вписани при съдията по вписванията на 04.12.2014 г. т.е след провеждането на търга.
  6. Няма влязло в сила Решение на Областния управител на Бургас г-н Вълчо Чолаков за отмяна на проведения от Община Поморие търг.
  7. Спекулативните твърдения на  д-р Васил Костадинов, че „общинската болница ще трябва да направи ненужен разход на средства, понеже софийската фирма, спечелила незаконния търг,  няма  сключен договор с Регионалната здравноосигурителна каса, за да извършва дейност на територията на МБАЛ-Поморие” не отговарят на истината. Първо, търгът е абсолютно законен, а кандидатите, заявили участие представят необходимата документация, съгласно установените от Закона и Наредбите на Общински съвет – Поморие изисквания, едно, от които е именно действащ договор с НЗОК. Ако това условие не е изпълнено, фирмата нямаше да има възможност да участва в търга. Фирмата, спечелила търга, отговаря на всички изисквания  и е представила сертификат и договор със Здравната каса.  Нещо повече, управителят на болницата съвсем преднамерено е прехвърлил сертификатите на болничната лаборатория на МДЛ „Лина” и в момента лабораторията, която функционира в МБАЛ Поморие е без сертификат.
  8. Относно закупената техника по ОП „Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 год.“: Община Поморие, в качеството й на собственик на сградата на МБАЛ Поморие не е уведомена от МДЛ „Лина” за участието й в такъв проект и няма отношение към проекти, спечелени от частни инвеститори. Безвъзмездната помощ, отпусната по тях е в полза на бенефициента (в случая МДЛ „Лина”). Собственик на закупеното оборудване е МДЛ „Лина” и като такъв тя има право да разполага с него както намери за добре.
  Община Поморие не е спирала да подпомага финансово търговското дружество МБАЛ Поморие, защото усилията ни са насочени именно към това да осигурим съществуването и медицинското обслужване на болницата. Нещо повече, в момента Общината разработва проектно предложение за внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на болницата по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Предстои кандидатстване с проект за доставка на ново специализирано болнично оборудване и провеждането на обучителни курсове и семинари. Реализирането на всички тези проекти ще доведе не само до запазване на болницата, но и до развитието й като такава, предлагаща качествено здравеопазване. В заключение на гореизложените аргументи, бих искал да кажа, че използването на публичното пространство за отправяне на обвинения, без доказателства, подкрепени с позоваване на псевдозакони, подлежи на наказание според българското законодателство. Надявам се, следващият път когато д-р Костадинов използва репутацията ми, за да защити частните си интереси, въвеждайки гражданското общество в заблуждение, да вземе това предвид. ИВАН АЛЕКСИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Коментари

Още от последните новини