Бургаски съветници с предложение как да спасят местния бизнес

Бургаски съветници с предложение как да спасят местния бизнес - E-Burgas.com

Изработване на общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес в Бургас и изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика. Това предлагат в извънредна докладна записка проф. Севдалина Турманова – председател на Общинския съвет, Георги Дракалиев – председател на Комисията по общинска собственост и Красимира Маркович – председател на Комисията по бюджет и финанси.

Още през 2012 г. Общински съвет – Бургас е приел Правилник за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас. С този правилник се определят условията и реда за разходване и контрол на тези средства, които могат да се усвояват само от малки и средни предприятия (МСП) със седалище и адрес на управление на територията на Община Бургас. МСП са тези, посочени в чл.3 от Закона за малките и средните предприятия, а средствата, предвидени за тази цел са заложени в бюджета на Община Бургас за 2020 г.

Съгласно изискванията на Правилника Общинският съвет е избрал комисия от петима общински съветници.

„С влизане в сила на решението за обявяване на извънредно положение икономическата обстановка се усложнява и това неминуемо ще се отрази на бизнеса. Ето защо е наложително спешно да се анализират проблемите, пред които те са изправени и да се предприемат мерки за тяхното подпомагане от страна на Община Бургас, използвайки съществуващия в цитирания Правилник механизъм и заложените средства“, мотивират се общинските съветници.

В докладната записка е записано още, че освен описаните в Правилника дейности за създаване на условия за развитие на МСП, по преценка на комисията могат да бъдат предприемани и други такива.

„Тези други мерки, според нас могат да включват споделяне на кредитния риск по банкови кредити, усвоявани за: покриване на възнаграждения на служители; осигурителни вноски; публични задължения; текущи разходи, свързани с дейността на фирмите (разплащания с доставчици, наеми и други)“, предлагат общинските съветници от най-голямата група в местния парламент.

Срокът за работа на комисията е до 10 април т.г.

Коментари

Още от последните новини