Айтос обновява още едно спортно игрище

Айтос обновява още едно спортно игрище  - E-Burgas.com

Старата спортна база в община Айтос се реновира, изградени са и се изграждат нови спортни обекти.  Два спортни комплекса - в парк "Славеева река" и в с. Карагеоргиево, две спортни игрища, в непосредствена близост до обновения градския стадион, ново игрище в двора на СУ "Христо Ботев". Това е резултатът от изпълнението на Програмата на Община Айтос за изграждане и обновяване на спортната инфраструктура.

В момента се извършва основен ремонт и разширение на Спортна зала "Аетос", в същото време Общината кандидатства и с проект за основен ремонт на Спортната зала на стадиона.

Към този актив от спортно строителство и реновиране на рушащата се от години спортна база, през м. май т.г., кметът Васил Едрев добави още един договор за финансиране, спечелено по общински проект за изграждане на трето спортно игрище до стадиона, в кв. 50 по плана на град Айтос. На 16 юли т.г. беше обявена и обществена поръчка за "Избор на изпълнител на СМР дейностите по проект "Спортна площадка №4".

Проектът се финансира със средства, предоставени с договор за финансова помощ, сключен между кмета на Община Айтос Васил Едрев и ДФ "Земеделие". Финансирането е по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Според договора, подписан през м. май т.г., одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 84 804.36 лв. Тези средства представляват 100% от одобрените инвестиционни разходи, което означава, че по този проект от Общината не се изисква съфинансиране и съоръжението ще бъде изградено изцяло със средствата по Програмата, без нито един бюджетен лев. За зоната за спорт на открито, проектът предвижда и монтирането на фитнес уреди

С новото съоръжение, спортните игрища в комплекс "Крум Делчев" ще бъдат общо три. Ще припомним, че преди две години, със собствени средства Община Айтос успя да ремонтира трубините за зрителите на градския стадион. Подменени с нови бяха изпочупените пейки, монтирани още по време на строителството на стадиона.

Да не забравяме, че през м. март 2019 г. беше открито и първото съвременно спортно игрище в двора на най-голямото айтоско училище СУ "Христо Ботев" - един успешен съвместен проект на училището и Община Айтос.

Коментари

Още от последните новини