Съобщение на Община Бургас

 Съобщение на Община Бургас - E-Burgas.com

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД
№2353/19.07.2023г.

 


На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост чл.14, ал.1 и 2 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.26 от дневния ред на проведеното на 29.05.2023 г. заседание (Протокол № 51)

О Т К Р И В А М

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински нежилищен имот, представляващ обособен обект № 4, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.116.1.49 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 115, партер, с площ на обособения обект 309,43 кв. мeтра и предназначение „за офис“, при граници: север – обект № 3, изток – външен зид, юг – външен зид от към ул. „Любен Каравелов“, запад – външен зид, откъм ул. „Александровска“.
Определям начална тръжна месечна наемна цена в размер на 4 765,22 лева (четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и двадесет и две ст.), без ДДС.
Определям стъпка за наддаване – 476,52 лева (четиристотин седемдесет и шест лв. и петдесет и две ст.) и депозит в размер на 1429,57 лева (хиляда четиристотин двадесет и девет лв. и двадесет и две ст.).
Търгът да се проведе на 09.08.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. ”Александровска” № 26, ет.1, зала 1.
Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при ”Общинска банка“ АД, клон Бургас - ВIС SOMBBGSF, с/ка BG 89 SOMB 9130 33 23996501.
Определям цена на тръжната документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. 
Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. ”Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 07.08.2023 година.
Заявления за участие в тьрга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват номера и местонахождението на имота/ обекта за който се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 08.08.2023 година,
Утвърждавам тръжна документация, както следва:
-    Копие от настоящата заповед;
-    Приложение № 1 –  Молба-образец;
-    Приложение № 2 – Декларация;
-    Приложение № 3 – Договор – проект;
-    Схема-разпределение на имота;
Оглед на имота може да бъде извършван на място, всеки работен ден от 8:30 до 16:30 ч. 
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за имота да се проведе на 16.08.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. ”Александровска” № 26, ет.1, зала 1. 
Ново заявление за участие в повторния търг за имота да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 14.08.2023 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 15.08.2023 година.
Явяването на кандидатите в определения ден и час на търга – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. При неявяване, се губи внесения за участие в търга депозит.
Допълнителна информация: тел. 056/907 222 – Даниела Траева. 
Съобщение за търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. “Александровска”. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската  собственост“  при  община  Бургас  и  на  Председателя  на  Комисията  
за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение.  


ДИМИТЪР НИКОЛОВ                                                                    / П / 
Кмет на Община Бургас  

Свързани статии
ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 1569/23.05.2023 г. Съобщение от Община Бургас Съобщение от община Бургас Оцветяват сградата на общината в синьо в знак на съпричастност срещу рядка и коварна болест Съобщение от Община Бургас Съобщение от Община Бургас Предстои обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Бургас 2021 - 2027 Община Бургас е сред финалистите в Transformative Cities за енергийна ефективност Център за млади таланти в Бургас обявява обучение по анимация Съобщение от община Бургас
Тагове
Община Бургас
Коментари

Още от последните новини