Работна среща по проекти на МТСП се проведе в Областна администрация

Работна среща по проекти на МТСП се проведе в Областна администрация - E-Burgas.com
Работна среща по три проекта на министерството на труда и социална политика за подкрепа на деинституализацията на децата се проведе днес в областна администрация. Срещата бе ръководена от зам.-областният Златина Дукова. По време на работната среща, в която участие взеха представители на 13-те общини и на дирекциите за социално подпомагане в региона, стана ясно, че институциите в област Бургас работят изключително активно в тази насока, което е и част от Областната стратегия за развитие на социалните услуги на местно равнище. Четири общини в областта ще открият общо 9 центъра за настаняване от семеен тип, за деца с увреждания, изведени от институции, съответно в Бургас – 5, в Карнобат – 2, Поморие и Созопол по един, а в Айтос - едно защитено жилище. Изграждането на малки групови домове, където децата да живеят в среда близка до семейната и с персонал, който да полага необходимите грижи за тях е част от проекта  - „Детство за всички”. „Детство за всички” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, на стойност 4 960 400.17 лв. и има за цел прилагане на конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани институции. Основното е до 2014 г. да бъдат закрити сегашните домове за деца с увреждания. Да бъдат изградени нови  центрове за настаняване от семеен тип, в които децата ще могат да прекарват активно деня, да общуват с хора, да им се осигури съвременна грижа за здравето и обучението им. Вторият проект „И аз имам семейство” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, на стойност 14 989 455.3 лв. и също е в подкрепа на  процеса за деинституционализация на децата, като цели създаване и реализиране на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. Водещото в този проект е децата да бъдат настанени в приемни семейства и семейства на близки и роднини. Осемдесет и две са общините в България, който са се включили в проекта за приемната грижа „И аз имам семейство". От област Бургас това са общините Бургас и Средец. Третият проект за социално включване се реализира със средства от Световната банка и е на стойност 40 000 000 евро. С него се подпомагат деца на възраст под 7 години от бедни и социално уязвими семейства, както и деца с увреждания с цел подготовката им за училище. Много от тези деца достигат училищна възраст без да имат необходимата базова подготовка. Затова те нямат еднаква стартова позиция с връстниците си и често отпадат от училище. Проектът трябва да подобри състоянието им чрез използване на механизми за ранното включване на децата, предпазване на тяхното здраве и създаване на образователни възможности, чрез работа с родителите преди навършване на училищна възраст на подрастващите. От услугите, предвидени в проекта ще могат да се възползват семейства от общините, които го реализират. В област Бургас са - Бургас, Средец, Камено и Айтос. Ролята на регионалните и местни власти е от изключително значение в процеса на деинституционализация, не само с оглед на добрата координация и изпълнението на самите проекти, по които общините са бенефициенти и партньори, но и с цел осигуряване на устойчивост и прилагане на иновативни подходи в социалната сфера на местно ниво. Изключително важна е ролята и на обикновените граждани, които е необходимо да приемат децата в неравностойно положение като свои и равни, със същите нужди и права, каквито имат останалите им връстници.
Коментари

Още от последните новини