Сградният фонд в област Бургас остарява, всяка пета сграда е от периода 1946 - 1960 година

Сградният фонд в област Бургас остарява, всяка пета сграда е от периода 1946 - 1960 година - E-Burgas.com

Средно лице и половина живее в едно жилище в областта

Към 31 декември 2021 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 104.5 хил. жилищни сгради, като спрямо 2020 г. броят им се увеличава със 176. В градовете се намират 48.7 хил. жилищни сгради, а в селата - 55.8 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната.
Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред - 47.7 хил. или 45.6% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча - 40.7 хил. или 38.9%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 8.5%, а панелните - 1.3%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 51.7%, а в селата тухлените с гредоред - 58.3%.

В област Бургас преобладават едноетажните жилищни сгради - 52.5 хил. или 50.2% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 36.9 хил. (35.3%), триетажните са 8.8 хил., а жилищните сгради на четири и повече етажа са 6.3 хиляди.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 21.9%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. - 1.3%.

Броят на жилищата в област Бургас е 294.7 хиляди. В градовете се намират 225.7 хил. жилища или 76.6% от общия брой. 

Осигуреността с жилища в област Бургас на 1 000 души от населението през 2021 г. е 721, като в градовете тя е 725, а в селата - 707. През предходната година стойността на показателя за областта е 716 жилища, съответно 721 в градовете и 699 - в селата.

В края на 2021 г. в област Бургас 115.0 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните - 85.8 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 52.1 хиляди. В градовете на областта 41.9% от жилищата са двустайни, 27.9% са тристайни, 15.7% са едностайни и 14.5% са с четири и повече стаи. В селата 33.0% от жилищата са тристайни, следвани от двустайните - 29.7%, с четири и повече стаи - 28.0% и едностайните - 9.3%.

Средният брой лица в едно жилище в област Бургас е 1.4, както в градовете така и в селата. Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 267.0 хил. или 90.6% от общия жилищен фонд на област Бургас.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 20 711.4 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 77.1% от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 70.3 кв. м., като от градовете тя е 70.7 кв. м., в селата - 68.8 кв. метра. Средната жилищна площ на човек от населението в област Бургас е 42.6 кв. м., като за градовете тя е 43.0 кв. м., а за селата 41.5 кв. метра. 

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 294.7 хил. жилища в област Бургас 74.1% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.2%, електрифицираните само с водопровод - 2.4%, а само електрифицирани - 1.1%.


 

Коментари

Още от последните новини