С препоръки за запазване на районните съдилища преминаха петте публични обсъждания в съдилищата

С препоръки за запазване на районните съдилища преминаха петте публични обсъждания в съдилищата - E-Burgas.com

„Напълно сме наясно със значението на всеки съд за държавността във всеки регион. Целта ни е балансиране на натовареността и специализация на съдиите, да повишим качеството на правосъдието наред с вътрешна оптимизация на съдилищата" – с тези изводи приключи публичното обсъждане на разработените модели за реформа на съдебната карта на районните съдилища. То бе реализирано в периода 6 – 20 юли 2020 г., в рамките на дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури" по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата" на Висшия съдебен съвет. Над 350 представители на съдилища, местна власт, адвокатски колегии, нотариуси, частни съдебни изпълнители и неправителствени организации в цялата страна се включиха активно с въпроси, становища и препоръки. В хода на петте публични обсъждания бяха изведени положителните страни на третия предложен модел, чиято основна цел е осигуряване на балансирана натовареност при вариращо постъпление на делата. Последното публично обсъждане се проведе днес за съдебен район – Бургас, със 78 участници. Разработените варианти за реформа бяха презентирани от Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев – членове на Висшия съдебен съвет и координатори по проекта, Евгени Узунов – председател на Районен съд – Несебър и представител на Работна група, Силвия Цанова и Тодор Тодоров от „Глобъл Адвайзърс" АД – изпълнител по проекта.

„На нито едно публично обсъждане не бяха приети първият и вторият от разработените модели. Постига се консенсус, че реформата трябва да стане като се запази идентичността на съдилищата и съдебните райони. Ние сме тук, за да чуем и се вслушаме във вашето становище. Не е приемливо съдиите и съдебните служители да получават еднакво възнаграждение при различно натоварване в различните съдилища. Трябва да има промяна в съдилищата, защото не можем да развиваме системата само екстензивно като местим щатни бройки за магистрати", посочи Красимир Шекерджиев.

„Целта на обсъжданата реформа е да се подобри достъпът до правосъдие, да се постигне повече ефективност, ефикасност и баланс. Висшият съдебен съвет влезе в този проект, по който на европейско ниво са поети ангажименти за реорганизация и оптимизация на съдебната карта и оптимизация на съдебните процедури. Единната информационна система на съдилищата, част от този проект, вече е готова, а оптимизацията включва и вътрешна реформа. При проведените обсъждания в съдебните райони се очерта консенсус, че броят на магистратите е достатъчен, а съдебните служители не са разпределени равномерно. За всички страни се оказва най-приемлив третият модел, предлагащ комплексен подход, при който се осигурява възможност за мобилност на магистрати и съдебни служители в районните съдилища в рамките на даден окръжен регион на база на определени стандарти за численост и натовареност. Дори да не приемем като възможно приложението на нито един модел, това също е изразено становище", обобщи Боряна Димитрова изведените от обсъжданията заключения. Членовете на ВСС коментираха и своите резерви към предложенията за оптимизиране на районните съдилища.

Евгени Узунов представи приложението на трите модела спрямо примерно избраните две районни съдилища от апелативния район. Той подчерта, че натовареността на магистратите е изведена като основен критерий, а финансовите аспекти, макар и важни, не може да бъдат водещи. „Съдебната система ще работи по-добре, когато се преодолеят фрапиращите разлики в натовареността на магистратите и на съдебните служители", отбеляза съдия Узунов. Уточнено бе, че приложеният от прокуратурата подход за реорганизация, не може да бъде осъществен по отношение на съдилищата.

Деница Вълкова – председател на Апелативен съд – Бургас, заяви, че реформа на съдебната карта трябва да има, но нито един модел не следва да бъде обвързващ за съдилищата и Висшия съдебен съвет. Тя препоръча да се внедри Единната информационна система на съдилищата, и след като бъде отчетено нейното приложение, да се мисли за реформа на съдебната карта.

Росица Темелкова - председател на Окръжен съд – Бургас, обърна внимание на значението на малките съдилища в граничните райони за запазване на държавността и за достъпа на гражданите до правосъдие, коментира необходимостта от промяна на статута на съдебните служители, както и евентуалното отражение на подобна реорганизация върху материалната база на съдилищата.

Председатели на съдилища призоваха да се търсят причините за неравномерната натовареност на магистратите, да се отрази социално-икономическото развитие на страната и препоръчаха реформата на съдебната карта да се прави едновременно за всички държавни системи. Подкрепено бе предложението да се създадат стандарти за натовареност на съдиите и на съдебните служители. Друго предложение за включване като критерий за натовареност на съдебните служители бе броят на извършените действия в едно съдебно производство и на издадените документи.

Участниците в дискусията заявиха необходимостта от всеобхватна реформа, включваща електронното правосъдие, преодоляване разликите в административното и съдебното деление. Изразиха се резерви по отношение на работата на службите по вписвания, съдебното изпълнение, на нотариусите и адвокатите, във връзка с дейността на полицията при прилагане на моделите.

Христина Чомакова – председател на Общинския съвет на Община Котел, призова съдебната система към разумни реформи и се мотивира с обезлюдяването на населени места, настъпило след промените в други държавни системи. Кметът на Община Поморие - Иван Алексиев, връчи на представителите на ВСС решение № 212/17.07.2020 г. на Общински съвет – Поморие, с което не съгласуват като положителни за местната общност нито един от трите предлагани модела за оптимизация на районните съдилища по отношение на Районен съд – Поморие.

Доц. Петър Бончовски от Института за държавата и правото към Българската академия на науката подчерта специфичните услуги, които районните съдилища предоставят, и тяхното значение за гражданите. Той обърна внимание на необходимостта от съществени законодателни промени и заяви готовността на БАН да подкрепи разумен съдебен модел. Представители на частните съдебни изпълнители призоваха съдебната власт да направи крачка с развитието на електронното правосъдие, за да улесни работата с гражданите.

Според участници от адвокатските колегии в Бургас, Ямбол и Сливен обществеността не би имала нищо против реформи, ако се приложи вътрешна оптимизация и доразработване на третия модел с мобилност на съдии и съдебни служители. Отправени бяха препоръки за усъвършенстване на работата на Единния портал за електронно правосъдие, като един от ключовите фактори за подобряване на достъпа до правосъдие. Адвокатите ясно заявиха, че се противопоставят на ограничаването на достъпа до правосъдие, независимо от избрания от съдебната власт модел на реформа на съдебната карта.

Галерия
Свързани статии
Бургаският съд домакин на публично обсъждане на моделите за реформа на съдебната карта
Тагове
публично обсъждане съдебна карта
Коментари

Още от последните новини