Община Бургас: Нови електронни услуги улесняват гражданите

Община Бургас: Нови електронни услуги улесняват гражданите - E-Burgas.com

Държавна Агенция "Електронно управление" е включила в Единния  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги следните нови електронни услуги :

1.       Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

2.       Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

3.       Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

4.       Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

5.       Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

6.       Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

7.       Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

8.       Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9.       Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

10.   Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

11.   Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

12.   Искане за отписване на публични общиснки вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

13.   Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Гражданите могат да се възползват от тях при наличие на квалифициран електронен подпис (КЕП) и след регистрация в Системата за сигурно електронно връчване.

Услугите са достъпни на адреса за достъп до Единния модел.

 

Коментари

Още от последните новини