Ръст от 5% при износа през 2016

Ръст от 5% при износа през 2016 - E-Burgas.com

През 2016 г. са изнесени стоки за 47 186.3 млн. лв. и спрямо 2015 г. износът се увеличава с 5.0%. При сравняване на месечните данни за 2016 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през декември - 20.0%, а най-голям спад - през март - 7.7%.

Внесените стоки през 2016 г. са за 51 206.2 млн. лв., или с 0.7% по-малко от предходната година, съобщава БГНЕС. Съпоставката на месечните данни за вноса за 2016 г. и съответно за 2015 г.показва, че най-голямо е увеличението през август - 16.9 %, а през април е регистрирано най-голямото понижение - 11.4%.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) за 2016 г. е отрицателно и е в размер на 4 019.9 млн. лв., което е с 2 579.6 млн. лв. по-малко от салдото за 2015 година. По цени FOB/FOB, след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки, отрицателното салдо за 2016 г. е на стойност 782.7 млн. лева.

Износът на България, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през 2016 г. в сравнение с 2015 г. най-голям ръст е отчетен при износа на "Разнообразни готови продукти" - 20.0%. Най-голям спад - 12.0% се наблюдава при износа от сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти.

При вноса най-голямо нарастване е отчетено в сектор "Разнообразни готови продукти, н.д." -11.4%, а най-голямо намаление - в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" - 20.7%.

През 2016 г. износът на България за страните от ЕС нараства със 7.3% спрямо предходната година и е в размер на 31 157.6 млн. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Испания, които формират 68.0% от износа за ЕС.

Вносът на България от страните от ЕС през 2016 г. се увеличава с 2.5% в сравнение с 2015 г. и е на стойност 33 989.3 млн. лева. Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Полша, които представляват 55.4% от вноса от ЕС.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България със страните от ЕС е отрицателно и е в размер на 2 831.7 млн. лв. за 2016 година.

зносът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през 2016 г. в сравнение с 2015 г. най-голямо е увеличението в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн " - 28.0%. Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" - 13.9%.

Най-голям ръст при вноса от ЕС е регистриран в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" - 9.5%, а най-голям спад - в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" - 13.2%.

През 2016 г. износът на България за трети страни се увеличава с 0.8% спрямо предходната година и е на стойност 16 028.7 млн. лева. Водещи търговски партньори на България са Турция, Китай, Македония, Руската федерация, Сърбия, Съединени американски щати и Египет, които формират 50.8% от износа за трети страни.

Вносът на България от трети страни през 2016 г. намалява с 6.4% в сравнение с 2015 г. и е в размер на 17 216.9 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай, Украйна и Сърбия, чийто дял възлиза на 65.9% от вноса от трети страни.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни е отрицателно и е в размер на 1 188.2 млн. лв. за 2016 година.

Коментари

Още от последните новини