Одобриха нови възможности за модернизацията на детски градини и училища

Одобриха нови възможности за модернизацията на детски градини и училища - E-Burgas.com

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. одобри предложеното изменение на Приоритетна ос 1 на Програмата и даде мандат на Управляващия орган на програмата, Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ на МРРБ, да договори изменението с Европейската комисия в срок до края на месец май 2017 г.​​​​​​​​​​По време на осмото заседание на Комитета за наблюдение, беше обсъдено прехвърляне на ресурс в размер на 213 млн. лв. от Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност“ към Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ по Приоритетна ос 1 на Програмата и свързаното с тази промяна отражение върху индикаторите за изпълнението й.

С предложеното отчитане на мерките за енергийна ефективност от проектите за образователната инфраструктура в изчисляването на индикатора Енергийна ефективност на публичните сгради за цялата Приоритетна ос 1 се дава увереност, че резервът от 6,21% (ок. 98 млн. лева) ще остане на разположение за финансиране на проекти, свързани с устойчиво и интегрирано градско развитие.

Така предложената промяна ще отговори на големия интерес на общините към модернизацията на образователната инфраструктура: детски градини, училища и спортната база към тях. Представените и все още не получили финансиране проекти на 22 от най-големите градове на страната надхвърлят определения за тези дейности бюджет в сегашния вариант на Програмата. Недостигът на средства може да бъде компенсиран със свободния ресурс от Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност“, тъй като броят на подадените проектни предложения с мерки за енергийна ефективност на публични сгради и многофамилни жилища е почти изчерпал броя на планираните в Инвестиционните програми на общините проекти.

Анализът на Управляващия орган на програмата показва, че предложеното изменение на Програмата няма да наруши логическата рамка за финансиране, няма да застраши и предвидения средносрочен преглед на индикаторите за изпълнение на програмата. Спазването на тези изисквания е условие за получаване на одобрението от страна на Европейската комисия.

По време на заседанието членовете на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 – 2020 обсъдиха и приеха Методология и критерии за подбор на проектни предложения по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.Процедурата ще бъде обявена на 2 или 3 май 2017 г., ангажира се Грета Димитрова – Главен директор на ГД „Градско и регионално развитие“. Тя обърна внимание, че по тази процедурата са определени два срока за кандидатстване като в рамките на първия от тях – 2 август 2017 г., общините трябва да подадат проекти за поне 50% от определените им по процедурата бюджети, с които да реализират заложения комплекс от социални услуги за деца.

Коментари

Още от последните новини