Модернизират Дневния център за възрастни хора с увреждания в Малко Търново с над 300 хил.лв.

Модернизират Дневния център за възрастни хора с увреждания в Малко Търново с над 300 хил.лв. - E-Burgas.com

  Утре, 16 Януари 2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на община Малко Търново /сградата на община Малко Търново, ет. 2/ ще бъде проведена начална пресконференция за представяне на проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ - гр. Малко Търново“, № BG16RFOP001-2.001-0160-C01 от 29.09.2016 год.

Основна цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност в сградат, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в град Малко Търново, както и постигането на по-добра социално-битова среда в гр. Малко Търново. В тази връзка основна цел на проекта е подобряването на качеството на живот в град Малко Търново  и в по-общ план подобряването на енергийната ефективност в малките градове в селските райони, което би спомогнало за развитие на техния вътрешен потенциал и би създало по-добри жилищни условия, както и възможности за подобряване на социалната сфера.

Конкретни цели на проекта са достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в административната сграда; намаляване на разходите за енергия на административната сграда; по-високо ниво на енергийната ефективност; Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.; Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие; Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата; Запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

Общата стойност на проекта е 300 380,56 лева. От тях:  Европейско финансиране  в размер на  255 323,48 лв. и Национално съфинансиране в размер на  45 057,08 лв.

Изпълнението на проекта стартира на 29.09.2016 год. и приключва на 29.03.2019 год.  – срок на продължителност 30 месеца. 

Коментари

Още от последните новини