Камено представя проекта “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини“

Камено представя проекта   “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини“ - E-Burgas.com
kameno Община Камено ще представи проекта  ‘’Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения'' по Оперативна програма''Реионално развитие''. Това ще се случи на среща с медиите . Ръководителят на проекта ,зам.-кметът инж. Тодор Петров  ще  обясни  кои са  основните бенефициенти ,  бюджета на самия проект  ,   обектите,  включени в  него, както и какви са строително-монтажните работи. Разходите пък са по проект за безвъзмездна помощ по договор № BG161PO001/1.1-09/2010/047 на ОПРР. На пресконференцията ще бъде и кметът на община Камено-инж.Стефан Бонев. Вратите за всички медии ще бъдат отворени в сградата на СОУ'' Христо Ботев'' в града , в петък /27.06.14г./ от десет часа Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено”по схема ”Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”, бюджетна линия № BG161PO001/1.1-09/2010, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Камено и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Коментари

Още от последните новини