Бургазлия с 11 въпроса към Общински съвет за Кроношпан

Бургазлия с 11 въпроса към Общински съвет за Кроношпан - E-Burgas.com

Праховите частици се виждат и с просто око, твърди Тодор Тодоров

Бургазлия написа дълго писмо от четири страници до Общински съвет - Бургас, в което изразява  възмущението си от нивата на замърсяване и липсата на видими мерки за подобряване качеството на въздуха в града. Според Тодор Тодоров завод "Кроношпан" замърсява околната среда и уврежда здравето на жителите на града. Във връзка с това той задава 11 въпроса към председателя на местния парламент Костантин Луков, като се интересува главно какви мерки ще бъдат взети и ще бъдат ли санкционирани замърсителите. 

Тодор Тодоров е направил справка със сайта air.burgas.bg, който следи качеството на въздуха в града. Проверката му установила, че през месец март имало 18 дни със замърсен с прахови частици въздух, като в някои от тях замърсяването било 2-3 пъти над допустимата норма. Той напомня, че през този месец мобилната станция на Община Бургас е стояла в непосредствена близост до завода и е била в състояние съвсем точно да отчете нивото на фини прахови частици, с които бургазлии са системно тровени.
 

Ето и въпросите, които задава Тодор Тодоров:


1. Какви мерки са предприети срещу „Кроношпан“-Бургас относно установените замърсявания за март и април, засечени от мобилната станция на Община Бургас и предприети ли са координирани мерки с другите институции, имащи отношение към замърсяването и чистотата на въздуха?

2. За месеците март и април завод „Кроношпан“ санкциониран ли е за замърсяването на въздуха? Ако не е санкциониран, то защо не е сторено това, при условие, че замърсява въздуха видимо от данните, които предоставя Община Бургас? Ако има наложена санкция, то каква е тя. изпълнена ли е или е обжалвана от нарушителя?

3. Вие, в качеството си на Председател на Общински съвет - Бургас, искал ли сте задълбочен анализ от РИОСВ-Бургас за качеството на въздуха от 2015-та година до момента е поставени именно въпроси за това колко е мръсен, е какво е замърсен, какви мерки е предписала РИОСВ, какви мерки предлага РИОСВ, кои са замърсителите и т.н.?

4. Може ли да ме информирате и да ми дадете конкретни данни за това дали е имало извършване на проверки и от други компетентни органи /местни и национални/ в завода по повод на спазване на екологичните норми и правила, и какво са констатирали те - дали се изпълняват задълженията качествено, количествено и законно или безхаберието и корупцията са ги завладели?

5. Съществува ли/известно ли Ви е съществуването на някоя от следните предпоставки: има ли служители в компетентните институции (РИОСВ-Бургас, РЗИ- Бургас, Община Бургас, МОСВ), заемащи публична длъжност, които да са свързани по някакъв начин е лица с ръководни функции в „Кроношпан“-Бургас и имат ли частен интерес, и възможност частният интерес да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията им по служба?
Неотдавна тежък конфликт на интереси, разгласен широко по бургаските медии, хвърли сянка върху дейността на РИОСВ-Бургас, тъй като съпругът на директора на институцията е собственик на частна фирма, чиято дейност зависи пряко от контролните функции и решенията на екоинспекцията.
Ако е налице роднинска връзка по права и/или съребрена линия или друга връзка със служители, заемащи различни постове в институциите, които биха могли да попречат за установяването и санкционирането на замърсителя, предприети ли са мерки за предотвратяване и неутрализирането на тези вредни влияния и зависимости?

6. Заводът санкциониран ли е за неприятните миризми, които отделя, за праховите частици, които се посипват върху превозните средства и терасите на жителите на комплекс „Славейков“, и за капките лепкава течност, с която са били посипани нееднократно автомобилите на живущите в комплекса?

7. Налична ли е информацията за приноса на „Кроношпан“-Бургас за замърсяването на атмосферния въздух на града с опасните ФПЧ 10 и още по-опасните ФПЧ 2,5 (които могат да достигнат до белите дробове и носят опасни последствия за здравето)?

8. При съмнение за некоректно представени и манипулирани резултати от СПИ (например протокол № 1268/21.10.2016г. за Конус котел към цех OSB: норма за прах 150 mg/пшЗ, измерено 147,2 mg/пшЗ; норма за СО - 250 mg/nm3, измерено 240,6 mg/nm3; азотни оксиди норма 650 mg/пшЗ, измерено 644,2 mg/пшЗ, всички резултати са подозрително близки до границите на съответните норми) има ли практика да се извършват паралелни контролни измервания от лабораторията към ИАОС или от друга независима акредитирана лаборатория?
Явно отчетените стойности, въпреки че са близки до граничните, оказват неблагоприятни последици. Според Чл. 9. (5) от Закон за чистотата на атмосферния въздух,
в зависимост от условията на територията на дадена община могат да бъдат определени по-строги норми за допустими емисии за обекти и дейности в определени общини. В тази връзка определяни ли са по строги норми на територията на Община Бургас и ако не кога ще се предприемат действия в тази посока с цел опазване здравето на хората?

9. Има ли издаден нормативен документ, разрешаващ на „Кроношпан“-Бургас да изгаря изрезки, талашит, фурнир и шлайф прах, съдържащи лепила и опасни вещества и химикали? Ако не е позволено, на какво се дължи високата концентрация на азотни оксиди в Конус котела към цех OSB? Двата конус котела снабдени ли са с пречиствателни съоръжения?

10. В техническа и експлоатационна изправност ли са наличните системи за мониторинг и контрол на емисиите, включително мобилната лаборатория към Община Бургас, с които се извършват измерванията за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Бургас? По какъв начин се гарантира коректното измерване и отчитане на замърсяването на въздуха - извършва ли се периодична проверка/калибриране на газоанализаторите и пробовземните устройства, ако е извършвана такава проверка, кога за последно са били проверявани от акредитирани лица?
Резултатите, които уредите предоставят, коректно ли се отразяват в предназначените за това сайтове и информационни бюлетини, коректно ли се отразяват в различните видове документи и коректно ли се представят пред обществеността. Възможна ли е човешка намеса и манипулация на уреди и резултати от страна на недобросъвестни служители?

11. България е една от малкото страни в Централна и Източна Европа, в която горските територии намаляват с обезпокоителни темпове. Унищожаването на Българската гора е сред най-значимите екологични проблеми. Предвид експертните прогнози относно глобалното изменение в климата и намаляването на горите в света, се очертават заплахи от загиване на местни видове растения, животни и местообитания, намаляване и изчезване на ресурса за отопление, промяна в климата, намаляване на сладките води, опустиняване на земеделски земи, намаляване на хранителните добиви, влошаване на качеството на живот. Предвид огромните количества здрави дървета, които ежедневно постъпват за раздробяване и изгаряне в ..Кроношпан'‘-Бургас. извършва ли се достатъчно ефективен контрол на произхода и законността на проведените сечи?

Коментари

Още от последните новини