ББР придоби акции от „Първа инвестиционна банка“

ББР придоби акции от „Първа инвестиционна банка“  - E-Burgas.com

Кабинетът прие Проекта на протоколно решение за предприети от „Българска банка за развитие“ АД действия по придобиване на акции от увеличението на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД предаде "Нова".

„Българската банка за развитие” ще придобие 70% от ценните книжа, които „Първа инвестиционна банка” пусна, за да увеличи своя капитал, или 140 млн. лв. от общо 200 млн. лева. Има и частен инвеститор, който за момента не е известен. Той ще придобие останала част.

"Банковата сделка е изключително важна за нас, както и за влизането ни в еврозоната", обяви преди началото на правителствено заседание в петък премиерът Бойко Борисов.


"Изпълнителният заместник-председател на ЕК Маргрете Вестегер ни поздрави за всичко, което сме се договорили и с Европейската централна банка, и със Световната банка. Целта ни е юли месец този процес да завърши и българите да спрат да се плашат, че някой ще им фалира банките. С огромни усилия успяваме да върнем милиарди обратно. Затова се налага днес да приемем една точка - тя е доклад за действия по придобиване на акции от увеличението на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД. Това беше последното изискване, за да е пълна сигурността на тази банка", обясни Борисов.

"Знаете, че през юли 2018 г. българското правителство и БНБ изявиха желание за присъединяване към Европейския банков съюз. Изпълниха се доста условия и промени за това. Последното, което остана, е изпълнението на плана за осигуряването на допълнителен капитал и буфери от страна на „Първа инвестиционна банка“ АД", за да получим положително становище на ЕЦБ, обяви финансовият министър Владислав Горанов. Извършена е оценка на шест банки, направен е и стрес тест.

Четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка преминаха успешно и през негативния сценарий на стрес теста. Към 31 март 2020 г. „Инвестбанк“ АД успя да запълни идентифицирания недостиг при негативния сценарий на стрес теста, а към края на 2019 г. и „Първа инвестиционна банка“ АД също успя да изгради допълнителни капиталови буфери.

Съгласно изискванията на ЕЦБ, за да завърши изцяло формирането на допълнителни капиталови буфери срещу неблагоприятните макроикономически развития, банката следваше да увеличи базовия си собствен капитал от първи ред със 100 млн. евро. ПИБ е акционерно дружество, регистрирано на Българската фондова борса и според разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), капиталът му може да бъде увеличен само чрез издаване на акции на официалния регулиран пазар. ПИБ обяви намерението си да увеличи общата номинална сума на капитала си с 200 млн. лева. чрез публично предлагане на новоиздадени обикновени, поименни безналични акции.

На 23 април 2020 г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първоначално публично предлагане на до 40 млн. обикновени, регистрирани, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Емисионната стойност е определена на базата комплексен анализ на ключови параметри, а емисионната стойност бе потвърдена от КФН като справедлива и определена въз основа на обективни критерии. При определяне на относимата пазарна цена на акциите са взети предвид изискванията на Международните стандарти за оценяване.

"Изключително важно е България да влезе в Европейския банков съюз, защото това гарантира стабилността и контрола на всички български банки. Чакалнята на еврозоната дава сигурността, че сме на първа скорост в ЕС", добави премиерът.

По-късно на извънреден брифинг министрите Владислав Горанов и Емил Караниколов представиха доклада за протоколно решение за предприети от „Българска банка за развитие“ АД действия.

"Знаете, че последната стъпка преди получаване на съгласие от страна на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество беше  изпълнение на плановете за увеличение на капиталовите буфери на две от банките, които при негативните сценарии от стрес теста се оказа, че имат нужда от такива", обясни Горанов.  

В рамките на определените със закон правомощия, ББР прояви интерес към придобиване на новоиздадени акции на ПИБ и участва със собствени ресурси в открития аукцион и придоби 77 729 300 броя права. Придобитите права дават правото да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИБ. Този брой акции съответства на по-малко от 19 % от уставния капитал на ПИБ, което е под максималния праг, одобрен от БНБ. ББР участва на открития аукцион при публично обявени цени и условия, наравно с всички останали инвеститори. Останалата част от правата от емисията са придобити от други частни инвеститори. Предвид стабилното си финансово състояние, високите нива на капиталовата си адекватност и солидната си ликвидна позиция, ББР е в състояние да финансира придобиването на акциите от увеличението на капитала на ПИБ със собствен ресурс от натрупани резерви, без да използва средства от увеличението на капитала със 700 млн. лв., съгласно Решение на Министерския съвет № 215 от 27.03.2020 г. Участието на частни инвеститори при записването на новоемитираните акции на ПИБ показва, че ББР участва при пазарни условия, по цени и срещу очаквано възнаграждение, които са приемливи за частен инвеститор.

ПИБ АД е най-голямата банка с изцяло български капитал, системно значима институция, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и финансиране на български компании. Поради това ББР би могла да бъде разглеждана като естествен и дългосрочен партньор на емитента, без в същото време да се явява пряка негова конкуренция. ББР няма клонова мрежа, докато ПИБ АД разполага с една от най-добре развитите и ефективни клонови мрежи на пазара на банки у нас, което ще даде възможност на ББР да се възползва от този потенциал, като използва съществуващите дистрибуционни канали и експертиза на банката, при бъдещи програми за финансиране на малки и средни предприятия.

Участието на ББР в увеличението на капитала на ПИБ при публично обявени конкурентни цени и условия на регулирания пазар чрез записване на до 70 на сто от общия обем на записаните и заплатени акции не представлява държавна помощ по смисъла на действащите европейски и национални правила в областта на държавните помощи и може да бъде подкрепено.

Увеличението на капитала на ПИБ е последното условие, което трябва да бъде изпълнено преди присъединяването на България към Банковия съюз на Европейския съюз и Валутния механизъм II (ERM II). ЕЦБ вече припозна увеличението на капитала на ПИБ на регулирания пазар с потенциалното участие на ББР като положителна стъпка към изпълнение на поетите от България ангажименти

Достигната е средна стойност на акциите от 5,39 лв., обяви още финансовият министър.

"Считаме, че участието на ББР не представлява държавна помощ и може да бъде подкрепено. Увеличението на капитала на ПИБ е последното условие за приемане на България в Европейския банков съюз. Това докладвахме днес на правителството, като предложихме на Министерски съвет да одобри доклада", обясни Горанов. 

"Приемането на еврото е една от целите, за които работим", обяви Емил Караниколов и изрази надежда България да бъде приета в чакалнята на еврозоната. Приемането на еврото ще продължи напред в годините, каза още той.

"Над 10 години никой не е заявявал искане за влизане в еврозоната. България и още една страна сега са заявили такова искане. Това ще донесе по-добър кредитен рейтинг на страната, по-висок инвеститорски интерес за страната", заяви Караниколов.

Горанов увери, че ще кандидастваме за еврозоната, когато сме готови за това. Страната има подписани ясни договорки и се очаква положително решение на ЕЦБ през юли.  При тясно сътрудничество по отношение на банковия съюз, ще можем да докладваме изпълнението на всички условия, а министър Горанов смята, че всички критерии, които са заложени през 2018 г., са изпълени и това ще ни даде възможност за претендиране за влизане в еврозоната.

Коментари

Още от последните новини