84% от делата в Окръжния съд в Бургас приключили в тримесечен срок миналата година

84% от делата в Окръжния съд в Бургас приключили в тримесечен срок миналата година - E-Burgas.com

4 605 дела са разгледали магистратите в Окръжен съд – Бургас през 2018 г. Свършените дела са 3 755, от които 84% са приключили в тримесечен срок. Констатира се намаляване на постъпилите в съда наказателни дела в сравнение с 2017 г -през 2018 г. те са общо 1 195 дела.28 939 дела са разгледани в районните съдилища от Бургаски съдебен район през отчетния период, свършените дела  са 25 851, 91% от които в тримесечен срок. Положителната статистика за дейността на окръжния и районните съдилища през изминалата година бе отчетена в годишния доклад за работата на Окръжен съд – Бургас и осемте районни съдилища в Бургаски съдебен район от председателя на Окръжен съд – Бургас и неговите заместници. Специални гости бяха членовете на ВСС - Боряна Димитрова, Севдалин Мавров и Драгомир Кояджиков, председателят на ВАС, Георги Чолаков, Диана Ценева, съдия във ВКС и Деница Вълкова, председател на Апелативен съд – Бургас. Годишният доклад уважиха и председателят на Административен съд – Бургас, Чавдар Димитров и зам.-административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, прокурор Светослав Маринчев.

„През последните години дебатът за правосъдието, в контекста на съдебната реформа, е във фокуса на общественото внимание, така, че е важно да се провеждат инициативи, водещи до разбиране на работата и ролята на съдиите в процеса на правораздаване. Като много добра може да бъде определена правораздавателната дейност на съдиите от Окръжен съд – Бургас и осемте районни съдилища в региона. Достигнат е стандарт за бързо правосъдие, без това да се отразява на качеството на съдебните актове", каза съдия Росица Темелкова, председател на Окръжен съд – Бургас.

Статистиката през последните години сочи, че престъпленията, имащи за предмет наркотични вещества или техни аналози, бележат трайно завишаване. Като проблем, във връзка с правораздавателната дейност по граждански дела, бе отчетено непрестанното подаване на жалби от недобросъвестни страни против актове, неподлежащи на контрол от горната инстанция. Председателят на Окръжен съд – Бургас коментира, че въпроса може да бъде разрешен чрез изменение на ГПК. Дискутиран бе и кадровият проблем в районните съдилища, който продължава да се разрешава чрез командироване.

В края на доклада, гостите изразиха своите адмирации за работата на окръжния и районните съдилища в Бургаски съдебен район и поздравиха съдиите за отчетените добри резултати.

Съдия Диана Ценева, съдия във ВКС: „Добро съотношение на постъпили, свършили дела и потвърдени съдебни актове."

Севдалин Мавров, член на ВСС: „Трябва да сте благодарни на съдия Боряна Димитрова за усърдието й по внедряване на съдебните помощници в работата на съда."

Другият член на ВСС, Драгомир Кояджиков коментира, че е необходимо да се работи в насока оптимизация. 

Георги Чолаков, председател на Върховен административен съд: „Прави впечатление, че това, което е постъпило като дела, се  решавасрочно и качествено. Наблюдава се прозрачност на съдебните процеси в региона. Съдът – това са хората. Бъдете задружни."

Деница Вълкова, председател на Апелативен съд – Бургас: „С пълна убеденост заявявам, че в Окръжен съд – Бургас и всички съдилища постигат баланс между качество и срочност."

Коментари

Още от последните новини