Забраната на РИОСВ срещу корабчето на "Ропотамо" падна в съда

Забраната на РИОСВ срещу корабчето на

Административният съд в Бургас отмени заповедта на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), с която e заповядано на „Венис Марина” ЕООД незабавно да спре всички дейности за извършване на туристическа услуга „Разходка с лодка по р.Ропотамо в резерват Ропотамо”.

Заповедта за спиране е издадена с мотив за нищожност на сключения на 24.10.2012г. между РИОСВ и „Венис Марина“ ЕООД договор за извършване на туристическа дейност „Разходка с лодка по р.Ропотамо в резерват Ропотамо”. Изводът за нищожност административният орган е направил след като решението на директора на РИОСВ Бургас за откриване на конкурс за възлагане на въпросната туристическа дейност е била отменено от съда през април 2015 г.

В хода на производството съдът е установил, че РИОСВ Бургас е провел конкурсната процедура за възлагане на туристическата дейност „Разходка с лодка по р. Ропотамо в резерват Ропотамо“, въпреки, че решението за откриването на тази процедура е обжалвано в съда и обжалването спира развитието на конкурсната процедура. Без да се съобрази със законовите правила административният орган е финализирал конкурса с решение № 117/19.10.2012г., с което за изпълнител е класиран жалбоподателя „Венис Марина“ ЕООД.  Решението не е отменено и е влязло в сила.  В изпълнение на това решение е сключен договор от 24.10.2012г. за срок от 5 години, считано от 01.01.2013г.

Съдът е приел, че след като решението на директора на РИОСВ за приключване на процедурата и класирането на участниците е действащ административен акт, то издадения въз основа на него договор не е нищожен поради липса на основание. Договорът има основание и то не е отмененото от съда решение за откриване на конкурсната процедура, а е решението, с което административния орган е приключил процедурата, като е класирал участниците.  Окръжен съд Бургас във влязло в сила решение № 68/12.03.2014г. по търговско дело №484/2013г.  също е приел, че е налице правна връзка между РИОСВ и „Венис Марина“ ЕООД възникнала от сключеният на 24.10.2012г. договор между тях, което е друг аргумент в подкрепа на разбирането, че договора не е нищожен.

Съгласно чл.79, ал.1, т.1 от ЗЗТ директорите на регионалните органи на МОСВ спират дейности по ползването на горите, земите и водните площи и на други ресурси, както и строителството в защитените територии, които са 1) в нарушение на утвърдените по съответен ред планове за управление, устройствени и технически планове и проекти или 2) не са съгласувани по реда на този закон, когато такива планове и проекти липсват.

Съдът е приел, че жалбоподателят не извършва дейност, която да е в нарушение на утвърдени за резерват Ропотамо планове и проекти, доколкото РИОСВ Бургас никъде не твърди, че такива проекти и планове съществуват, нито посочва конкретни разпоредби на тези планове и проекти, на които дейността противоречи.

Жалбоподателят не извършва и несъгласувано туристическата дейност, тъй като неговите действия са в следствие на влязъл в сила административен акт и сключен въз основа на този акт договор, т.е. съгласувани са по реда на ЗЗТ и подзаконовите нормативни актове приети по неговото прилагане.

Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

Коментари

Още от последните новини