Въвеждат масово еднопосочно движение в Поморие

Въвеждат масово еднопосочно движение в Поморие - E-Burgas.com

Община Поморие възложи изработването на проект на „Генерален план за организация на движението с транспортно-комуникационна схема за гр. Поморие”, който обхваща уличната мрежа, обществения транспорт, пешеходното и велосипедното движение, паркирането, гарирането и съоръженията за обслужване на транспорта.

Целта на разработката е да се осигури преди всичко през курортния сезон, а и извън него, бърз, удобен, безопасен и икономичен транспорт с осигуряване на по-добро и ефективно използване на уличните платна за спиране, престой и паркиране. За осъществяването на тази цел, основна част от изработения проект на Генералния план за организация на движението заема предложението за  въвеждане на масово еднопосочно движение в града.

Опитът показва, че при въвеждане на еднопосочно движение, първоначално се нарушава стереотипа за придвижване на водачите, живеещи или работещи в съответния район, а за градове ката Поморие е възможно да се удължи пробегът до определени обекти, но положителните страни са значително повече, а именно: ще се повиши безопасността и сигурността, ще се намали броя на конфликтните точки, ще се осигури по-равномерно натоварване на уличната мрежа, допълнителни паркоместа и други.

Генерален план за организация на движението (ГПОД) се разработва за срок от 5 години, в два етапа – предварителен проект (предпроектни проучвания) и работен проект (окончателен).

Община Поморие предоставя на обществеността настоящия предварителен проект на ГПОД за становища от граждани, институции, неправителствени организации и др.

Препоръки, мнения, забележки, предложения, забелязани проблеми или мерки за подобряване изпращайте в срок до 20 август 2020 г. на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството на Община Поморие, в Центъра за административно обслужване. След тази дата, проектът ще бъде внесен за разглеждане от Общинския експертен съвет по устройство на територията, ведно с получените мнения и препоръки.

Коментари

Още от последните новини